fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

03.07.2023 w godz. 12.00-13.00

31.08.2023 w godz. 11:00-12.00

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

poniedziałek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

7 lipca (piątek) w godz. 13.00-13.45 
25 sierpnia (piatek) w godz. 13.00 - 13.45

 

dr hab. Anna Babicka-Wirkus

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

23.08.2023 r. o godzinie 11:00 do 12:00.

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Urlop naukowy do końca lutego 2024 r. 

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą we wtorki o g0dz. 10.00. 

 

We wtorek 26.09. konsultacje są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

 

W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje w czasie przerwy wakacyjnej odbędą się: 10.07.2023 r. 12:30-13:30, 28.08.2023 r. 17:00-18:00 (można również skontaktować się przez Skype: @barczewski)

 

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Konsultacje w miesiącu wrześniu odbędą się:

- w dniu 5 wrzesień, godz. 10:00 - 11:30;

- w dniu  14 wrzesień, godz. 10:00 - 11:30;

- w dniu  22 wrzesień, godz. 10:00 - 11:30;

- w dniu  28 wrzesień, godz. 10:00 - 11:30;

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIxZjY5MWYtYzllM...

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

We wrześniu konsultacje odbywać się będą w czwartki, godz. 10:15-11:45.

W dniu 14 września konsultacje przeniesione zostają na godz. 15:50-17:20.

 

Po uprzednim uzgodnieniu mailowym (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl) możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Ostatnie konsultacje przed wakacjami odbędą się w dniu 05 lipca 2023 r.

Pierwsze konsultacje po wakacjach odbędą się w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Konsultacje w dniu 05 lipca 2023 r., w dniu 30 sierpnia 2023 r. oraz we wrześniu 2023 r. będą się odbywać we środy od 18-tej  do 19-tej w aplikacji MS Teams. Po zalogowaniu się do aplikacji z konta studenckiego, w celu uzyskania połączenia należy:

1) wybrać zakładkę Rozmowy,

2) wpisać nazwę użytkownika Mariusz Bogusz albo mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

3) kliknąć Zadzwoń.

 

Niezależnie od terminów konsultacji możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem e-mail:

mariusz.bogusz@ug.edu.pl

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: środa 10.30-12.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4ODhjOGUtZGM3O...

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

04.07.2023 (wtorek) godz. 13.00-14.00

29.08.2023 (wtorek) godz. 13.00-14.00

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2022/2023

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje we wrześniu 2023:

piątek, godz. 9:00-11:00

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Konsultacje wrześniowe

piątek 
22.09 godz. 10.00-11.30 (MS TEAMS )
29.09 godz. 10.oo-11.30  ( MS TEAMS )


   

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: czwartek 09.00-10.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

17.07.2023 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2023 (czwartek) godz. 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje: czwartek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

13 lipca 2023  godz. 17.30 -18.30

10 sierpnia 2023  godz. 17.30-18.30

Wyłącznie online -  Teams (link ten sam co w ciągu roku), prośba o powiadomienie mailem o chęci dołączenia – beata.czarnecka-dzialuk@prawo.ug.edu.pl

 

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

03.07.2023 r. godz. 9.00 - 9.45
31.08.2023 r. godz. 17.00 - 17.45

dr Krzysztof Czub

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

- 14 lipca, godz. 12:30 - 13:30,

- 30 sierpnia, godz. 10:00 - 11:00

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

Konsultacje we wrześniu 2023

czwartki godz. 10.00-11.00

(urlop 18-29.09.2023) 

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024

czwartki: 11.00 -12.30;

oraz w wyznaczone soboty:

21.10.2023 godz. 12.00 - 13.30

18.11.2023 godz. 12. 00 - 13.30

02.12.2023 godz. 12.00 - 13.30

13.01.2024 godz. 12.00 - 13.30

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje w miesiącu wrześniu odbywać się będą w następujących terminach:

07.09.2023 (czwartek) godz. 17.00-18.30

14.09.2023 (czwartek) godz. 09.00-10.30

28.09.2023 (czwartek) godz. 09.00-10.30

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

wtorki 11:00 - 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Krzysztof Dubicki

Dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

06.07.2023r. godz. 17.00 – 18.00

31.08.2023r. godz. 17.00 – 18.00

 

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

 

dr Maciej Fingas

Najbliższe terminy konsultacji:

20.09.2023 r. - godz. 16.00-17.30

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbędą się w następujących terminach:

20.06. godz. 16:00-17:30

26.07. godz. 16:30-18:00

1.08. godz. 7:30-9:00

5.09. godz. 17:30-19:00

14.09. godz. 7:30-9:00

19.09. godz. 7:30-9:00

dr Agnieszka Gajda

W dniu 26.10 konsultacje zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego

 

Termin konsultacji:

czwartek, godz. 9.45-11.15

 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje:

zamiast dnia 19.10 odbędą się dnia 7.10 w godz. 12.00-13.30

zamiast dnia 16.11 odbędą się dnia 18.11 w godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 7.12. odbędą się dnia 3.12 w godz. 15.10-16.40

zamiast dnia 11.01 odbędą się dnia 14.01 w godz. 13.30-15.00

 

 

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, pokój 3030 oraz na spotkaniu na MsTeams (po wcześniejszym umówieniu)

 

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3OGQ0ODItNzJmN...

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Konsultacje we wrześniu:

czwartek godz. 12.00 - 13.30

W dniu 21 września konsultacje nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego!

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

piątek, godz. 13.00-14.30

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30


 

dr Paulina Glejt-Uziębło

 

konsultacje w miesiącu wrześniu- także za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa
7.09. 10-11.30
14.09 11-12.30
21.09 10-11.30
28.09 12.-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

We wrześniu na konsultacje zapraszam w czwartki w godz. 11:00-12:30

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w następujących terminach:

- 3 lipca, godz. 11:30-12:15

- 31 sierpnia, godz. 11:00-11:45

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

19.07.2023 r. godz. 11.00 - 11.45
25.08.2023 r. godz. 11.00 - 11.45

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

KONSULTACJE W OKRESIE

OD 1 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA 2023 R.

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 do 15 września 2023 r. konsultacje będą się odbywały w następujących terminach:

1) 4 września (poniedziałek)                   – godz. 11.30-13.00

2) 11 września (poniedziałek)                  – godz. 12.00-13.30

W okresie od 16 do 30 września 2023 r. konsultacje będą się odbywały:

w środy w godz. 12.30-14.00

UWAGA! Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego, konsultacje zaplanowane na dzień 27września (środa) zostają przełożone na dzień 28 września (czwartek) i odbędą się w godz. 11.45-13.15.

 

dr Karol Gregorczuk

Dr Karol Gregorczuk

konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Irytowska

Konsultacje odbywają się po zajęciach:

 - czwartki zgodnie z planem zajęć, w pokoju 2017.

W okresie wakacyjnym konsultacje  odbędą się:

- w dniu 05 lipca, godz. 16:30 - 17:30; 

- w dniu  24 sierpnia, godz. 16:30 - 17:30.

dr Beata J. Kowalczyk

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

19.07.2023 r. godz. 14.15 - 15.00
31.08.2023 r. godz. 10.00 - 10.45

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje w semestrze zimowym:

środa godz. 12.30-14.00

 

Konsultacje stacjonarnie w pokoju 3055 lub za pośrednictwem MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZhNWQyNzktZjAwY...

 

 

 

 

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

konsultacje: środa 17.15-18.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Link do konsultacji na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2023 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

01.08.2023 (wtorek) godz. 09.00-10.00

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2023 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

21.08.2023 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023, począwszy od dnia 23 maja 2023 r.  do dnia 27 czerwca 2023 r.  odbywać   się będą  we  wtorki, godz. 15.15 - 16.30/17.00, pokój nr 4025

W okresie wakacyjnym (lipice sierpień) konsultacje odbędą się:

 • dnia 4 lipca 2023 r., godz. 16.00 - 17.00
 • dnia 29 sierpnia 2023 r., godz. 16.00 - 17.00

W razie potrzeby można też pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się wyłącznie poprzez aplikacje MS TEAMS

26.07.2023 (środa) godz. 11.00-12.00

23.08.2023 (środa) godz. 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca 2023r.,godz. 13.oo-14.00

1 sierpnia 2023r., godz.9.00-10.00

Konsulktacje odbywają się stacjonarnie i jednoczesnie ze względu na stan epidemii konsultacje będą odbywać się telefonicznie, a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje w semestrze zimowym:

środy w godz. 9.40-11.10, z tym że:

1. zamiast 25.10 konsultacje odbędą się 28.10 w godz. 7.45-7.55 i 13.40-15.00
2. zamiast 15.11 konsultacje odbędą się 18.11 w godz. 9.45-11.15
3. zamiast 6.12 konsultacje odbędą się 9.12 w godz. 15.10-16.40
4. zamiast 17.01 konsultacje odbędą się 20.01 w godz. 11.05-11.15 i 13.40-15.00

Konsultacje odbywają się w pokoju 3009. Telefon do pokoju: 58 523 28 66.

W czasie dni lub godzin dziekańskich lub rektorskich konsultacje nie odbywają się.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:

dr Magdalena Kasprzak 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

- wtorki - godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca 2023r., godz. 12.30-13.30

30 sierpnia 2023r., godz. 12.30-13.30

Konsultacje odbywają sie stacjonarnie - Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, pokój nr 2074

oraz

za pomocą Skype - Kryminalistyka_Kasprzak_UG 

live:.cid.bda5fde1efd061a5

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

Terminy konsultacji:

7 września godz. 17.00 - 18.30

W dniach 8 - 29 września - urlop wypoczynkowy.

 

W razie udziału zdalnego - poproszę o maila, a konsultacje odbędą się:

skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17

 

dr Krzysztof Kaszubowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 • 03.07.2023 (poniedziałek) godz. 9.00-10.00
 • 01.08.2023 (wtorek) godz. 8.00-8.45
dr Piotr Kitowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6.07.2023 r. godz. 13.00 - 14.00

31.08.2023r. godz. 12.00 - 13.00

 

Konsultacje z dnia 31.08.2023 r. odbędą się  4.09.2023 r. w godzinach 12-13.00.

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie  w pokoju 3061.

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

 

 

 

 

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej: 

- 24.07.2023 r., godz. 15.30-17.00,

- 21.08.2023 r, godz. 15:30-17:00,

- 18.09.2023 r., godz. 15:30-17:00.

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjhmNDBmYzUtZGMxMi0...

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w roku akademickim 2022-2023 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem tomasz.koncewicz@eui.eu

Wszelkie inne zapytania prosze kierowac również pod wskazany adres mailowy.

 

mgr Kinga Konieczna

W dniach 1-19 oraz 23-29 września 2023 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.

Na wszystkie wiadomości wysłane poprzez e-mail odpowiem po powrocie.

 

dr Mateusz Kosmol

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

Dnia 06.07.2023 r. w godz. 13:00-14:00

Dnia 31.08.2023 r. w godz. 13:00-14:00

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

 

Konsultacje   :

 we wrześniu:05.09, 19.09 oraz 26.09 godz. 12.30-14

 

Terminy seminarów: 

IV Prawo stacjonarne - wtorek godz. 17.15 s. 3043

IV Prawo wieczorowe -wtorek  Zmiana terminu seminarium 14- 15.30 od 23.05, pok. 4005

 

Dyżur Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi:

czwartek godz. 13.30 - 15.00 (pok. 313 "stary" rektorat,  ul. Bażyńskiego 1)

po uprzednim umówieniu się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

 

Konsultacje w okresie sesji poprawkowej odbędą się:

 

8 września w godzinach 9:30 - 11:00

 

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej odbędą się:

 

14 lipca w godzinach 9:30 - 11:00

4 sierpnia w godzinach 9:30 - 11:00

 

 

Konsultacje z dnia 14 lipca  odbędąsię 4 sierpnia w godzinach 11:00 - 12:30.

 

 

dr Maria Lewandowicz

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     czwartek godz. 13.15 - 14.45  i w każdy pierwszy piątek m-ca o godz. 17.15 - 18.15

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

14 lipca 2023r.  godz. 10.00 – 11.00

30 sierpnia 2023r.  godz. 10.00 – 11.00

1. Konsultacje on-line dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje on-line dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

Szanowni Państwo,

W okresie wakacyjnym konsultacje zostały zaplanowane na:

3 lipca 2023 r., godz. 17-18;

2 sierpnia 2023 r., godz. 17-18.

wrzesień - urlop wypoczynkowy

 

 

 

Konsultacje odbywają się we wskazanych powyżej dniach i terminach:

- stacjonarnie w s. 4051;

- telefonicznie: (58) 523 29 24;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.lasak@ug.edu.pl.

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

 

poniedziałek godz. 12:00-13:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

19 lipca 2023 - godz. 8:30-9:30

1 sierpnia 2023 - godz. 8:30-9:30

 

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje:

w okresie wakacji - 4.07.2023 r. godz 13-14; 9.08.2023 r. godz 8-9.

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w roku akademickim 2023/2024 będą odbywały się we wtorki w godz. 10.15-11.45 w gabinecie 4031. Po uprzednim umówieniu mailowym konsultacje będą odbywać się również w MS Teams.

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbędą się w dniu 3 października (wtorek) o godz. 17.00 w gabinecie 4031.

Konsultacje we wrześniu:

4 września (poniedziałek) - godz. 14.45-16.45

5 września-20 września - urlop wypoczynkowy

21 września - 22 września - wyjazd służbowy

23 września (sobota) w godz. 12.00-14.00 w gabinecie 4031 konsultacje STACJONARNE i wgląd do prac z egzaminu prawa cywilnego II 

23 września (sobota) w godz. 14.00-16.00 konsultacje ZDALNE  W MS TEAMS i wgląd do prac z egzaminu z prawa cywilnego II

25 września -29 września - wyjazd służbowy

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim 2022/2023 przebywam na urlopie naukowym, w związku z czym konsultacje nie odbywają się.  

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Office hours: 

Please note that in the summer semester 2022/2023 I am on sabbatical, therefore I am not at your disposal during office hours.

In case of urgency, feel free to contact me by e-mail.

mgr Dawid Marko

Z uwagi na zaplanowane urlop oraz podróż służbową konsultacje we wrześniu 2023 r. nie odbędą się. W sprawach pilnych uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości e-mail. 

 Konsultacje odbywają się hybrydowo, tj. zarówno on-line, jak i stacjonarnie. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa nie tylko w pokoju nr 2072, ale także pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH (nie dotyczy konsultacji wakacyjnych!) 

1. Na każde konsultacje obowiązują indywidualne zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. W celu zapisania się na konsultacje należy dokonać rezerwacji pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/mgrDawidMarko@prac.ug.edu.pl/...
3. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę konsultacji oraz podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (utworzony dla Państwa w domenie „studms.ug.edu.pl”). 
4. Podczas dokonywania rezerwacji, w polu „Uwagi”, należy oznaczyć formę uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarna albo zdalna), podać oznaczenie grupy zajęciowej (np. PS201, C&CJS202, KZ204) oraz hasłowo (zwięźle!) zgłosić kwestie, które będą przedmiotem konsultacji (np. poprawa wejściówki nr 2, zaliczenie materiału w związku z nieobecnością w dniu (…), rozwianie wątpliwości powziętych w toku nauki a dotyczących (…) etc. – pewien poziom precyzji jest wskazany, ale też bez przesady :).
5. System potwierdzi rezerwację oraz przypomni Państwu o terminie konsultacji 24 godziny przed nadejściem terminu (wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres).
6. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać swoją rezerwacją (anulować, zmienić termin etc.). Umożliwia to stosowny link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  
7. W razie zainteresowania z Państwa strony, konsultacje mogą odbyć się w grupach (np. kilka osób wspólnie uzgadnia datę i przedmiot spotkania). Wówczas w treści rezerwacji należy powołać się na treść zawartego porozumienia oraz oznaczyć – poprzez wskazanie imion i nazwisk – wszystkich „współsprawców”. Wystarczy dokonanie jednej rezerwacji. 
8. Jeżeli zabraknie dostępnych do zarezerwowania terminów, a Państwa sprawa ma pilny charakter – proszę o wiadomość e-mail. 

mgr Joanna Marszałek

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

31.08.2023 r. godz. 17:00-17:45

28.08.2023 r., godz. 17:00-17:45

4.09.2023 r., godz. 17:00-17:45

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

wtorek godz.  14.00-15.30

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Konsultacje :

 

w okresie wakacyjnym konsultacje odbywają się w środę 12.07.2023 r. w godz. 13-14 oraz w czwartek 17.08.2023 w godz. 12-13.  

dr Dawid Michalski

Konsultacje: poniedziałek 15:45-17:15

Konsultacje we wrześniu nie odbywają się z powodu urlopu.

dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo,

pragnę uprzejmie poinformować, że moje konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbędą się w dniach:

 

3 października 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

10 października 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

22 października 2023 (niedziela) w godzinach 13.30-15.00 pokój 2006

24 października 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

 

4 listopada 2023 (sobota) w godzinach 10.30-12.00 pokój 2006

7 listopada 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

14 listopada 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

21 listopada 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

 

2 grudnia 2023 (sobota) w godzinach 10.30-12.00 pokój 2006

5 grudnia 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

12 grudnia 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

19 grudnia 2023 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

 

4 stycznia 2024 (czwartek) w godzinach 9.00-10.30 pokój 2006

9 stycznia 2024 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

16 stycznia 2024 (wtorek) w godzinach 13.00-14.30 pokój 2006

27 stycznia 2024 (sobota) w godzinach 10.30-12.00 pokój 2006

 

łączę wyrazy szacunku

dr Maciej Mikliński

 

 

 

dr Michał Miłosz

W semestrze zimowym konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach 13:30 - 15:00. 

W godzinach konsultacji można komunikować się także telefonicznie. Po uprzednim uzgodnieniu (mailowym lub telefonicznym)  możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams - zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi.

dr Szymon Paweł Moś

Dr Szymon Paweł Moś

Semestr zimowy 2023/2024

wrzesień

wtorki 08:30-10:00

za wyj.: pon. 18.09.2023 (zamiast 19.09) oraz 25.09.2023 (zamiast 26.09) - kons. w godz. 09:00-10:30.

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: poniedziałek 11.15-12.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2023 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

01.08.2023 (wtorek) godz. 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

Konsultacje w sem. zimowym 2023/2024:

PONIEDZIAŁKI (MONDAYS) 13:30 - 15:00

 

Konsultacje we wrześniu 2023:

1) wrzesień 2023:

- 01.09.2023 r. w godz. 09:00 - 12:00;

- 15.09.2023 r. w godz. 09:00 - 10:30;

- 21.09.2023 r. w godz. 09:45 - 11:15.

 

UWAGA!

Pierwsze konsultacje w październiku odbędą się w dn. 09.10.2023 r. w godz. 11:00 - 12:30.

Konsultacje w dn. 02.10.2023 r. nie odbędą się (urlop).

mgr Aneta Nadolska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

27.07.2023 r. godz. 17.15-18.00
24.08.2023 r. godz. 17.15 - 18.00

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

rok akademicki 2022/2023

URLOP

 

 

 

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2022-2023 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

W miesiącach letnich konsultacje odbędą się w następujących terminach:

3 lipca 2023, 9:00-9:45

31 sierpnia 2023, 11:00-11:45.

Uprzejmie proszę o kontakt mailowy w celu zapowiedzenia wizyty (malgorzata.niedzwiecka@ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr Wioletta Niemiec

KONSULTACJE W SEMESTRZE  LETNIM 2022/23

ŚRODA godz. 13.50 do 15.20

 Konsultacje z  dnia 28 czerwca zostały przeniesione na 26 czerwca na godz. 12.30- 14.00.

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

03.07.2023r. godz. 14.00 - 15.00

01.08.2023 r. godz. 12.00 - 13.00

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego pokój 2074

i równolegle na SKYPE adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Maciej Nyka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Najbliższe konsultacje odbędą się 27 września 2023 (środa) o godz. 10.30-12.00

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym

poprzez aplikacje MS TEAMS (po ugodnieniu mailowym maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje:

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w następujące dni;

a) 31.07.2023 r. godz. 09:00-09:45

b) 01.08.2023 r. godz. 09:00-09:45

Istnieje możliwość konsultacji online. 

 

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

semestr zimowy 2023/2024

Konsultacje: każdy poniedziałek 10.00-11.00 i 18.00-18.30, z wyjątkiem:

- poniedziałek 2 października 2023 r., godz. 13:30-15:00.

 

 

 

 

Konsultacje we wrześniu 2023 r. odbędą się w następujących terminach:


wtorek 5 września, godz. 8:30-10:00,

wtorek 12 września, godz. 9:00-10:30,

wtorek 19 września, godz. 9:00-10:30,

czwartek 28 września, godz. 9:00-10:30.

 

mgr Izabela Oleksy-Piesik

 

Konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik we wrześniu 2023:

 

10.09.2023 (niedziela) – w godz.: 18:45-20:15;

11.09.2023 (poniedziałek) – w godz.: 8:00- 9:30;

24.09.2023 (niedziela) – w godz.: 18:45-20:15;

25.09.2023 (poniedziałek) – w godz.: 8:00-9:30;

 

Z uwagi na zwolnienie lekarskie konsultacje z dnia 10 i 11 września 2023 r. zostają odwołane. 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy. 

 

 

stacjonarnie: pokój 3021;

on line poprzez MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL119zwV83pehqP7Erxd1A_qRF...

dr hab. Przemysław Panfil

Najbliższe konsultacje odbędą się:

29.09.2023 (piątek) godz. 10.30-12.00

 

Konsultacje od października:

czwartek godz. 15.30-17.00

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Urlop naukowy do 30.09.2023

dr Anna Podolska

 

Konsultacje:

Najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek 26.09.23, godz. 10.00-11.30.

 

Konsultacje w październiku:

wtorek, godz. 11.00-12.30

 

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:

wtorek godz. 15.30 - 17.30

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2023 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

07.08.2023 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w okresie wakacji letnich 2022/2023:

19.07.2023 (środa) 12:30 - 14:00

02.08.2023 (środa) 10:00 - 12:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje :

czwartki  godz. 12.30 - 14.00

Konsultacje dnia 28.09.2023 r. są odwołane.

Od dnia 5 października konsultacje w każdą środę w godzinach od 9:30-11:00.

 

 

 

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje:  piątki godz. 18.00-19.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2023r.  godz. 12.00 – 13.00

26 sierpnia 2023r. godz. 12.00 – 13.00

 

Konsultacje stacjonarne i za pośrednictwem MS Teams (Kod do konsultacji na MS Teams: fpsqln4)

 

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje w sesji letniej: poniedziałek, 19 czerwca, godz. 14:00 - 15:00

Konsultacje w czasie przerwy letniej: 19 lipca, 9 sierpnia, godz. 11:00 - 12:00; 26 lipca godz. 13:00-14:00.

Konsultacje we wrześniu: 13 i 18 września, godz.: 11:00 - 12:00

 

Uprzejmie proszę o zapowiedzenie wizyty na konsultacjach mailem (dawid.rogozinski@ug.edu.pl).
Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji on-line.

W dniach od 24 czerwca - 2 lipca, 10 - 13 lipca, 24 sierpnia - 11 września oraz 25 - 29 września przebywam na urlopie wypoczynkowym. Na wszelkie wiadomości odpowiem po powrocie. 

 

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG (sala 3027)

 

Konsultacje we wrześniu:

13 września (środa) godz. 12.00-13.00

19 września (wtorek) godz. 12.00-13.00

 

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałek godz. 11.45-13.15, z poniższym zastrzeżeniem:

 

Konsultacje w weekendy:

22 kwietnia 2023 r. (sobota) godz. 14.30-16.30 - zamiast 17 kwietnia (poniedziałek)

14 maja 2023 r. (niedziela) godz. 13.00-15.00  zamiast 8 maja (poniedziałek)

4 czerwca 2023 r. (niedziela) godz. 11.30-13.00 zamiast 26 czerwca (poniedziałek)

 

Konsultacje w czerwcu:

4 czerwca 2023 r. (niedziela) godz. 11.30-13.00

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 11.45-13.15

12 czerwca 2023 r.  (poniedziałek) godz. 11.45-13.15

20 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 10.15-11.45

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

24 lipca 2023 r. (poniedziałek) godz. 12.00-13.00

 

NOWY TERMIN KONSULTACJI W SIERPNIU

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego konsultacje zaplanowane na dzień 30 sierpnia 2023 r. (czwartek) godz. 11.00-12.00 zostały przełożone i odbędą się tydzień wcześniej, w dniu:

24 sierpnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00

 

Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiednich dokumentów (testów zaliczeniowych, prac do wglądu, itp.) osoby planujące przyjść na konsultacje uprzejmie proszę o wcześniejszą informację mailową - anna.rytel@prawo.ug.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów stacjonarnych:

poniedziałki - 18.00-19.30

Uwaga! Konsultacje w dniu 25.09.2023 r. odwołane z powodu choroby

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3.07.2023 r. godz. 15.00-16.00

7.08.2023 r. godz. 12.00-13.00

12.09.2023 r. godz. 15.00-16.00

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

21.10.2023 r. - godz. 12.00-13.00

04.11.2023 r. - godz. 15.30-16.30

16.12.2023 r. - godz. 13.30-14.30

 

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej  (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji zdalnych z użyciem poczty elektronicznej.

 

dr Tomasz Snarski

Konsultacje we wrześniu:

Poniedziałek 18 września, godz. 17.00-18.30

Poniedziałek, 25 września, godz. 17.00-18.30

 

W roku akademickim 2023/2024 urlop naukowy.

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: ŚRODA godz. 08.30-10.00.

s. 3005

Link do spotkania podczas konsultacji on line  na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:nsjRmi7oID9pBdhb-ohyznkjmqM...

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w  godz. 17.00-18.30

Konsultacje w dniu 25 wrzesnia nie odbędą się z powodu urlopu.

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje we wrześniu:

8.09 (pt.), godz. 9.00-10.00

14.09 (czw.), godz. 11.00-12.00

21.09 (czw.), godz. 9.00-10.00 - uwaga!!! przeniesione na piątek 22.09, godz. 11.00-12.00

25.09 (pon.), godz. 8.30-9.30

w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

 

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje :

poniedziałek godz. 11.45 13.15                                                                                                                     

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 11.30-13.00

(stacjonarnie w pokoju 3033 oraz poprzez aplikację MS Teams - link poniżej) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0ZWZmMmItOTgyO...

 

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywaja się w poniedziałki  13.30 - 15.00

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i  za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

Konsultacje we wrześniu odbywają się w następujących terminach:

8.09. (piątek) godz. 9:30-10:30

14.09. (czwartek) godz. 9:00-10:00

20.09. (środa) godz. 9:30-10:30

25.09. (poniedziałek) godz. 13:00-14:00

26.09. (wtorek) godz. 9:00-10:00

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Urlop

 

Proszę o uprzedni kontakt mailowy w celu przekazania linka (ewelina.szatkowska@prawo.ug.edu.pl). 

dr hab. Jakub Szlachetko

Dr hab. Jakub Szlachetko

Konsultacje wakacyjne odbywają się w:

- 3 lipca, 9.00-10.00

- 2 sierpnia, 9.00-10.00

Do dnia 30 lipca dr hab. przebywa na zagranicznym stażu (konsultacje czerwcowe są odwołane).

dr Katarzyna Szlachetko

Konsultacje w semestrze zimowym:
wtorki
w godz. 09:45-11:15

Uwaga:

Konsultacje dr K. Szlachetko zaplanowane w dniu 26.09 zostają przesunięte na 27.09 (środa) w godz. 9:00-10:30.

 

 

 

 

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

04.07.2023 r. godz. 07.30 - 08.15

01.08.2023 r. godz. 07.30 - 8.15

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

13.07.2023 r. godz. 12.00 - 12.45

30.08.2023 r. godz. 12.00 - 12.45
 

 

mgr Aleksandra Szydzik

Uprzejmie informuję, że najbliższe konsultacje odbędą się w dniu 29 września 2023 r. w godz. 14:30 - 16:00.

Konsultacje odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line (za pośrednictwem MS Teams). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach w formie on-line, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje w okresie wakacyjnym dbywają się w następujących terminach: 


14 lipca w godz. 12.45-13.30
23 sierpnia w godz. 17.15-18.00

 

dr Olga Śniadach

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 

7 lipca godz. 11.30-12.30

31 sierpnia godz. 11.30-12.15

Konsultacje z dnia 31 sierpnia zostają odwołane z powodów rodzinnych.

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Konsultacje we wrześniu:

5 09. godz.10.15

12.09.godz.9.00

19.09. godz.10.30

28.09. godz.10.00


Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipiec godz.10.00

29 sierpień godz.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje: w semestrze letnim: piątki godz. 7:00-7:30 oraz 9:45-10:15.

 

Kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipiec w godzinach 11:45-12:45

1 sierpień w godzinach 8:00-9:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Monika Tomaszewska

Konsultacje rok akademicki 2023:

Konsultacje dla studentów w przerwie semestralnej p.4015:

18 lipca od 11.00-13.30

4 sierpnia 11.00-12.00

 

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS (po uzgodnieniu mailowym diana.trzcinska@prawo.ug.edu.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się  w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

24 czerwca godz.  10:30-12:00

26 czerwca godz. 10:00-11:30

1 lipca godz. godz. 10:30-12:00

W okresie letniej przerwy semestralnej roku akademickiego 2022/2023 konsultacje odbywają się w następujących dniach i godzinach:

3 lipca godz. 10:00-11:00

24 sierpnia godz. 10:00-11:00.

(linki do konsultacji w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

Do dnia 8 września 2023 r. urlop wypoczynkowy.

Konsultacje w miesiącu wrześniu odbywają się w następujących dniach i godzinach:
14 września godz. 10:00-11:30.
18 września godz. 9:30-11:00.
25 września godz. 9:30-11:00.

UWAGA! Z powodu choroby dyżur w dniu 14 września został odwołany.

 

 

 

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się w dniach: 18 lipca (13.15-14.15) oraz 18 sierpnia (10.30-11.30).
 

 

 

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje: wtorek 8.30 – 10.00

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 – 18.30.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca  20223r. godz. 9.00 - 10.00

31 sierpnia 2023r.  godz. 9:00-10.00

 

Konsultacje odbywają się w pokoju 3078, a także poprzez aplikację MS Teams.

 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w semestrze zimowym

wtorki  godz. 15.15-16.45

Dodatkowe terminy dla studentów niestacjonarnych: 

poniedziałek 02.10.2023- 17.00-17.45

poniedziełek 06.11.2023- 17.00-17.45

poniedziałek 04.12.2023--17.00-17.45

poniedziałek 08.01.2023- 17.00-17.45

 

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w semstrze letnim ((20.02.2023 – 30.09.2023) odbywają się w trybie zdalnym; piątek, godz.: 12.00-14.00

W celu umówienia się na spotkanie proszę o kontakt: krystyna.warylewska@prawo.ug.edu.pl

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acFjhQZwpkAAViiyjp0v1hpBZC...

 

 

 

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje we wrześniu 2023 r.

- czwartki od godz. 11:00 do 12:30

Ponadto zapraszam do kontaktu pod nr tel. 504 159 491, za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Dominika Wetoszka

 

Terminy konsultacji we wrześniu:

04.09 - g.8.00-9.30

07-15.09 - urlop

21.09 g. 8.00-9.30

25.09-13.10- urlop

 

 

dr Małgorzata Węgrzak

Dr Małgorzata Węgrzak

KONSULTACJE W OKRESIE WAKACYJNYM

4.07- 14.00-15.30

2.08 -11.00-12.00

Stacjonarnie i Ms Teams.Proszę o uprzedni kontakt mailowy: malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG   

koordynator ERASMUS

Konsultacje we wrześniu:

05.09.2023 (wtorek) godz. 9.30-11.00

11.09.2023 (poniedziałek) godz. 10.00-11.30

25.09.2023 (poniedziałek) godz. 12.00-13.30

W trzecim tygodniu września (18-22.09) konsultacje nie odbywają się ze względu na wyjazd służbowy.

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

ulop naukowy do dnia 30.09.2023 r.

 

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

wtorek, godz. 12.30-14.00, w formie hybrydowej - online i stacjonarnie

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3Y2ZjNzYtYzJiY...

 

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr hab. Wojciech R. Wiewiórowski

 

URLOP BEZPŁATNY

 

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

SEMESTR LETNI (2022/23)

WTOREK, godz. 11:00-12:30

gabinet: 3029 (II piętro)

Konsultacje w  dniu  13.06.2023 r. zostały odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje:

piątki godz. 8-9.30

 

Konsultacje we wrześniu - urlop

 

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację Skype. Możliwy jest też kontakt mailowy.

live:.cid.fc268e2f26640239

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: czwartek 10.30-12.00

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

12.07.2023 (środa) godz. 09.00-10.00

30.08.2023 (środa) godz. 09.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Hanna Wolska

Dr hab. Hanna Wolska

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek godz. 09:00-10:30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

14.10.2023 r. godz. 13:00-14:00

25.11.2023 r. godz. 13:00-14:00

9.12.2023 r. godz. 13:00-14:00

20.01.2024 r. godz. 10:00-11:00

Uwaga: Konsultacje poniedziałkowe nie będą się odbywać w tygodniu w którym są zaplanowane konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych.

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

 kolejne najbliższe konsultacje wrześniowe:

konsultacje w dniu 21.09.2023 r. (czwartek) w g. 11.00-12.30 zostają odwołane z uwagi na wyjazd konferencyjny;

konsultacje w dniu 25.09.2023 r. (poniedziałek) odbędą się w g. 11.00-12.30.

(zdalnie - po wcześniejszym uzgodnieniu: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

 

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i  za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca 2023r. godz. 17.00 – 18.00

30 sierpnia 2023r. godz. 16.30 – 18.00

 

INFORMACJA DLA OSOB ZDAJACYCH EGZAMIN Z ANGLO AMERICAN LAW

NA C&CJS2 - 4 semestr 

TERMIN ODDANIA PRACY 4 LIPCA 2022 R. 

 

ESSAY TOPICS TO BE CHOSEN

 

 1. Describe the impact of the precedents  R v Dudley and Stephens ([1884] 14 QBD 273 DC) and Re A (conjoined twins) case ([2001] 2 WLR 480) on the substantive criminal law of England and Wales in the context of the admissibility of  necessity defense as a circumstance excluding criminal liability.
 2. Describe the concept of indirect intention as a form of mens rea in the criminal law of England and Wales (R v Woollin [1999] AC 82) and explain the difference between this concept and dolus eventualis- that is the form of intent as regulated by the Polish Penal Code. 
 3. Describe the difference between the two forms mens rea distinguished in the American and English criminal law: recklessness and negligence and provide an example of a case involving each of these. 
 4. Describe the Crown Prosecutor Service in UK.
 5. Describe the Magistrate’s Court.
 6. Describe the Crown Court.
 7. Describe the procedure Stop and Search.
 8. Describe the Indictment.
 9. Describe plea bargaining in UK.
 10. Describe the fundamental rules of law of evidence in UK.
 11. Describe „Charging a suspect at the police station” in UK.
 12. Describe Summary trial (rozprawa przed magistrate’s court)
 13. Describe the Sentencing as phase of trial.
 14. Choose an essay topic on your own and present it using self-identified sources of knowledge (i.e. articles, books, websites)

 

Materials:

 1. J. Sprack, A practical approach to criminal procedure, Oxford 2020

2.S.Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020, s. 95-106.

3.K. Girdwoyń-H. Gajewska-Kraczkowska, System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Dział VI, Angielski proces karny, Warszawa 2014.

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

7 lipca 2023  g. 12.00-13.00

10 sierpnia 2023  g. 12.00-13.00

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

W roku akademickim 2022/2023 - przebywam na urlopie. 

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2023 (poniedziałek) godz. 12.00-13.00

31.08.2023 (czwartek) godz. 12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą sie:

Poniedziałek 03.07 godz. 9-10

Czwartek 31.08 godz. 9-10

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

We wrześniu 2023 r. konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk odbędą się w następujących terminach: 

5.09.2023 godz. 10:30 (Wydział Zarządzania, sala WZ311)

15.09.2023 godz. 11:30-13:00

18.09.2023 godz. 10:30-12:00

 Studenci wybierający się na konsultacje proszeni są o przesłanie informacji o planowanej godzinie wizyty na adres: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl (pozwala to uniknąć ewentualnych kolejek). 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 9.00-10.30.

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

27 lipca godz. 11

1 sierpnia godz. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

w każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu 

Skype (live:.cid.7133c0603944948b)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

07.07.2023 (piątek) godz. 12.00-13.00

31.08.2023 (czwartek) godz. 12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

Konsultacje:

czwartek godz. 18:00-19:30

UWAGA! konsultacje we wrześniu 2023 odbędą się w dniach 19.09 oraz 27.09 w godzinach 17:30-19:00.

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje:

poniedziałek godz. 11.15 - 12.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Uwaga. 

Konsultacje z 8/09/2023 zostają przeniesione na 13/09/2023, godz. 8.30-10.00.

 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024: 

 • sierpnień 2023: 28.08.2023 r. w godz. 08:30 - 9:15
 • wrzesień 2023:
  • 08.09 w godz. 8.30-10.00
  • 15.09 w godz. 12.00-13.30
  • 22.09 w godz. 8.30-10.00
  • 29.09 w godz. 8.30-10.00
 • pozostałe miesiące semestru zimowego 2023/2024- każdy poniedziałek, godz. 8.30-10.00