fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

W semestrze letnim konsultacje w pon. 11.00-13.00.

Dodatkowe konsultacje: czwartek 23 lutego, 10.00-11.00

 

Seminarium Podatki i doradztwo podatkowe, MSU-2, zao - spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 26 lutego o godz. 19.30 za pom. aplikacji Teams.

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

poniedziałek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorek 12.45-14.15

W dniu 21 marca konsultacje nie odbędą się z powodu choroby. 

dr hab. Anna Babicka-Wirkus

Konsultacje w marcu:

3.03.2023 godz. 15:00-16:30

10.03.2023 godz. 9:30-10-15, 15:00-15:45

24.03.2023 godz. 15:00-18:00

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Dni  konsultacji semestr letni : wtorki 

- w marcu i kwietniu nastęujące godziny:

Wtorek 14 marca godz. 10:00

Wtorek 21 marca - godz. 13:00

wyjątkowo: Piątek 31 marca - godz. 10:00

Wtorek 4 kwietnia  - godz. 13:00

Wtorek 11 kwietnia - ferie wielkanocne, konsultajce nie odbędą się 

Wtorek 18 kwietnia - godz. 13:00

Wtorek 25 kwietnia - godz. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim:

 czwartek godz. 12.00-13.00 pok. 2083 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

każdy pierwszy czwartek miesiąca godz. 16.00-17.00

 

Dodatkowo istnieje możliwość spotkania na Teams poza wskazanym harmonogramem, w tym celu proszę o kontakt mailowy.

 

W dniu 23.03. konsultacje odwołane z uwagi na wyjazd slużbowy. Poproszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałki godz. 13:30 - 15.00 bądź Skype: @barczewski

Najbliższe seminaria:

MSA II DZIENNE – poniedziałek 27 luty, 16:00, p. 4050

KRYMINOLOGIA MSU I DZIENNE – poniedziałek 27 luty, 17:00, p. 4050

PRAWO ST IV DZIENNE – poniedziałek 27 luty, 18:00, p. 4050

PRAWO ST V DZIENNE – poniedziałek 27 luty, 19:00, p. 4050

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Konsultacje:

piątki o godz. 15.00-16.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIxZjY5MWYtYzllM...

 

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Poniedziałek, godz. 10:30-12:00

W ostatni poniedziałek miesiąca konsultacje odbędą się wyłącznie w godz. 17:00-18:30

 

W dniu 20 marca br., ze względu na ogłoszenie godzin dziekańskich, konsultacje nie odbędą się. 

 

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 będą się odbywać we środy od 18-tej  do 19-tej w aplikacji MS Teams. Po zalogowaniu się do aplikacji z konta studenckiego, w celu uzyskania połączenia należy:

1) wybrać zakładkę Rozmowy,

2) wpisać nazwę użytkownika Mariusz Bogusz albo mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

3) kliknąć Zadzwoń.

 

 

Poza godzinami konsultacji możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem e-mail:

mariusz.bogusz@ug.edu.pl

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: wtorek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4ODhjOGUtZGM3O...

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2022/2023

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

studenci studiów stacjonarnych: poniedziałki, 10:00-12:00

studenci studiów zaocznych:

19.03 11:30-12:30
23.04 10:30-11:30
20.05 13:00-14:00
10.06 11:30-12:30

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 

Wtorki 17:30-19:00. 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: czwartek 09.00-10.30

 

 

 

 

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje: czwartek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line.

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje:

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

dr Krzysztof Czub

Konsultacje:

- środy, godz. 13:45 - 15:15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim  2022/2023:

czwartki 13.30-15.00

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w

Poniedziałki godz. 9:30 – 11:00

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

12.03.2023 g. 14.00-15.00

16.04.2023 g. 10:15 - 11:15

7.05.2023 g. 11:00-12:00

03.06.2023 g. 10:20 - 11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze letnim:

Środy - godz. 19.00-20.30

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się wyłącznie STACJONARNIE w poniedziałki w godz. 7:30-9:00.

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

 

 

 

dr Agnieszka Gajda

 

 

Plan konsultacji w roku akademickim 2022/2023:

semestr letni:

konsultacje odbywają się w środy w godz. 9.45-11.15

 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje

zamiast dnia 22.02 odbędą się dnia 25.02 w godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 8.03 odbędą się dnia 11.03 w godz. 9.45-11.15

zamiast dnia 26.04 odbędą się dnia 29.04 w godz. 14.30-15.00

zamiast dnia 17.05 odbędą się dnia 16.05 w godz. 17.30-19.00

natomiast dnia 14.06 odbędą się w godzinach 17.00-18.30

 

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, pokój 3030 oraz na spotkaniu na MsTeams (po wcześniejszym umówieniu)

 

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3OGQ0ODItNzJmN...

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Konsultacje: czwartek godz. 13.00 – 14.30

Konsultacje odbywają się on-line  za pośrednictwem MS Teams.

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

środa, godz. 9.15−10.00 i 12.15−13.00

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 • 11 marca (sob.), godz. 10.30;
 • 16 kwietnia (niedz.), godz. 11.15;
 • 14 maja (niedz.), godz. 14.45;
 • 4 czerwca (niedz.), godz. 14.45.
dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

wtorek:  9:45 - 11:15

W pierwszym tygodniu semestru letniego 2022/2023 moje konsultacje odbędą się wyjątkowo w poniedziałek (20.02.), a nie we wtorek, w godzinach 10:00-11:00 oraz 13:00-13:30.

dr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach od 11.45 do 13.15 w pokoju 3021 oraz za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa .

W dniu 15 marca konsultacje odbywają się w godzinach od 18 do 19.30 wyłącznie za pośrednictwem skype.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

Na konsultacje zapraszam w poniedziałki w godz. 11:30-13:00

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

25 marca, godz. 11:15-12:00

15 kwietnia, godz. 10:30-11:15

20 maja, godz. 17:00-17:45

 

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w semestrze letnim:

 

 

25 marca 2023r. godz. 13.00 do 14.00

18 kwietnia 2023r. - godzina 17.00 do 18.00

21 maja 2023r. - godzina 11.00 do 12.00

11 czerwca 2023r. - godzina 11.00 do godz. 12.00

 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE W OKRESIE

OD 20 LUTEGO DO 31 MARCA 2023 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 20 lutego do 31 marca 2023 r. konsultacje będą się odbywały w następujących terminach:

 

1) 22 lutego (środa)        – w godz. 12.45-14.15

2) 1 marca (środa)          – w godz. 12.45-14.15

3) 8 marca (środa)          – w godz. 13.00-14.00

4) 11 marca (sobota)      – w godz. 13.40-14.10

5) 15 marca (środa)       – w godz. 12.45-14.15

6) 22 marca (środa)        – w godz. 13.00-14.00

7) 25 marca (sobota)      – w godz. 11.10-11.40

8) 29 marca (środa)       – w godz. 12.45-14.15

 

dr Karol Gregorczuk

Dr Karol Gregorczuk

konsultacje: poniedziałek 17:00-18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Irytowska

Konsultacje odbywają się po zajęciach:

 - czwartki zgodnie z planem zajęć, w pokoju 2017.

dr Beata J. Kowalczyk

Środa 10.15-12.45

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się:

niedziela 19.03 w godz. 13.45-14.30

niedziela 2.04 w godz. 14.15-15.00

sobota 6 maj 13.45-14.30

środa 7 czerwiec 17.00-17.45

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu MsTeams.

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Konsultacje  w dniu 17.03 wyjątkowo odbędą się wyłącznie w formie zdalnej (MSTeams)

 

Najblizsze konsultacje odbędą się: 

21.03.2023 08:00-09:30

27.03.2023 16:30- 18:00

03.04.2023 08:00-09:30

14.04.2023 08:00-09:30

21.04.2023 08:00-09:30

Konsultacje stacjonarnie w pokoju 3055 lub za pośrednictwem MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk2YWE4OTMtMTdhZ...

 

 

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

konsultacje: środa 17.15-18.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Link do konsultacji na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00-18.30

W dniu 22.02.2023 konsultacje rozpoczną się o godz. 12.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023  się będą w:

środy, godz. 12.45 - 14.00, pokój nr 4025

 

W razie potrzeby można też pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje: wtorek godz. 14.45 – 16.15

Konsulktacje odbywają się stacjonarnie i jednoczesnie ze względu na stan epidemii konsultacje będą odbywać się telefonicznie, a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje:

poniedziałki w godz. 9.40-11.10 z wyjątkiem:
6.03, 17.04, 8.05
następujące czwartki w godz. 18.00-19.30:
16.03 (zmiana z 9.03!), 20.04, 11.05

Konsultacje odbywają się w pokoju 3009.

 

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze etnim 2022/2023:

dr Magdalena Kasprzak 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

- wtorki - godz. 17.00 - 18.30

 

Konsultacje odbywają sie stacjonarnie - Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, pokój nr 2074

oraz

za pomocą Skype - Kryminalistyka_Kasprzak_UG 

live:.cid.bda5fde1efd061a5

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

W tygodniu 13 - 19 lutego ze względu na przerwę semestralną konsultacje się nie odbędą

 

W semestrze letnim (od 20 lutego) konsultacje będą odbywały się w poniedziałki w godz. 12.00 - 13.30

 

W razie udziału zdalnego - poproszę o maila, a konsultacje odbędą się:

skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17

 

dr Krzysztof Kaszubowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorki w godz. 9.40-11.10.

dr Piotr Kitowski

Konsultacje:  poniedziałki 11.05.-12.35.


odbywają się stacjonanrnie

 

 

Konsultacje dla studentów zaocznych: 

13. 05. 2022 r. - 10.30-12.00

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Wrzesień - urlop wypoczynkowy

Konsultacje odbywać się będą  stackjonarnie i jednoczesnie w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12 lipca 2022r. godz. 12:00-13.00  

31 sierpnia 2022r. godz. 12:00-13.00

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje: czwartek godz. 15.00-16.30 

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams.

W dniu 19.01.2023 r. konsultacje odbywałą się wyłącznie zdalnie.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODZkMjNlNTgtYjRiM...

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w roku akademickim 2022-2023 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem tomasz.koncewicz@eui.eu

Wszelkie inne zapytania prosze kierowac również pod wskazany adres mailowy.

 

mgr Kinga Konieczna

 

czwartki:

godz. 9.30-11.00

 

 

UWAGA!

W dniu 16 marca 2023 r. konsultacje nie odbędą się z powodu choroby.

W pilnych sprawach zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl)

dr Mateusz Kosmol

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałki godz. 11:45-13:15 

W każdy pierwszy tydzień danego miesiąca zamiast poniedziałku piątek godz. 18:00-19:30. 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

 

Konsultacje   :

wtorek godz. 15-16.30. W dniu 09.03 konsultacje odwołane ze względu na chorobę

 

Terminy seminarów: 

IV Prawo stacjonarne - wtorek godz. 17.15 s. 3043

IV Prawo wieczorowe -wtorek godz. 11.30 s. 3043

 

Dyżur Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi:

czwartek godz. 13.30 - 15.00 (pok. 313 "stary" rektorat,  ul. Bażyńskiego 1)

po uprzednim umówieniu się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

 

Czwartki

 

10:45- 11:15

12:45 - 13:00

17:50 - 18:35

 

 

 

dr Maria Lewandowicz

Nieobecność do 20 marca 2023r.

 

live:.cid.b439ed0d025937b0 

 

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     czwartek godz. 13.15 - 14.45  i w każdy pierwszy piątek m-ca o godz. 17.15 - 18.15

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

 

1. Konsultacje on-line dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje on-line dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

Szanowni Państwo,

 

W semestrze letnim 2022/2023 r. konsultacje będą się odbywać:

25.02.2023 - 10.15-11.15;

 zwolnienie lekarskie do 7 kwietnia 2023 r.

Kolejne terminy będą się pojawiać sukcesywnie.

Konsultacje odbywają się we wskazanych powyżej dniach i terminach:

- stacjonarnie w s. 4051;

- telefonicznie: (58) 523 29 24;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.lasak@ug.edu.pl.

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

 

poniedziałek godz. 12:00-13:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje:

środa godz. 8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki w godz. 15.00-16.00 i 19.00-19.30 w gabinecie 4031 oraz w MS Teams.

Konsultacje w dniu 27 marca 2023 r. nie odbędą się z powodu mojego wyjazdu służbowego do Warszawy.

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim 2022/2023 przebywam na urlopie naukowym, w związku z czym konsultacje nie odbywają się.  

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Office hours: 

Please note that in the summer semester 2022/2023 I am on sabbatical, therefore I am not at your disposal during office hours.

In case of urgency, feel free to contact me by e-mail.

mgr Dawid Marko

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

wtorki, w godz. 18:00 – 19:30.

Konsultacje odbywają się hybrydowo, tj. zarówno on-line, jak i stacjonarnie. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa nie tylko w pokoju nr 2072, ale także pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

1. Na każde konsultacje obowiązują indywidualne zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. W celu zapisania się na konsultacje należy dokonać rezerwacji pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/mgrDawidMarko@prac.ug.edu.pl/...
3. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę konsultacji oraz podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (utworzony dla Państwa w domenie „studms.ug.edu.pl”). 
4. Podczas dokonywania rezerwacji, w polu „Uwagi”, należy oznaczyć formę uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarna albo zdalna), podać oznaczenie grupy zajęciowej (np. PS201, C&CJS202, KZ204) oraz hasłowo (zwięźle!) zgłosić kwestie, które będą przedmiotem konsultacji (np. poprawa wejściówki nr 2, zaliczenie materiału w związku z nieobecnością w dniu (…), rozwianie wątpliwości powziętych w toku nauki a dotyczących (…) etc. – pewien poziom precyzji jest wskazany, ale też bez przesady :).
5. System potwierdzi rezerwację oraz przypomni Państwu o terminie konsultacji 24 godziny przed nadejściem terminu (wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres).
6. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać swoją rezerwacją (anulować, zmienić termin etc.). Umożliwia to stosowny link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  
7. W razie zainteresowania z Państwa strony, konsultacje mogą odbyć się w grupach (np. kilka osób wspólnie uzgadnia datę i przedmiot spotkania). Wówczas w treści rezerwacji należy powołać się na treść zawartego porozumienia oraz oznaczyć – poprzez wskazanie imion i nazwisk – wszystkich „współsprawców”. Wystarczy dokonanie jednej rezerwacji. 
8. Jeżeli zabraknie dostępnych do zarezerwowania terminów, a Państwa sprawa ma pilny charakter – proszę o wiadomość e-mail. 

mgr Joanna Marszałek

nieobecność

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje:

czwartek 15.00-16.30

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Konsultacje :

piątek w godzinach 12:00-13:45

Uprzejmie informuję, że moje konsultacje w dniu 24.03.2023 nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. W sytacjach pilnych proszę o kontakt przez MS Teams. 

dr Dawid Michalski

Konsultacje: poniedziałek, godz. 15:45-17:15

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 11.03.2023 r. godz. 16:00-17:30.

dr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo,

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 moje konsultacje odbywać się będą w dniach:

 

20.02.2023 r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

27.02.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

11.03.2023r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

13.03.2023r. w godzinach 11.30-13:00 pokój 2006

26.03.2023r. w godzinach 15.00-16.30 pokój 2006

27.03.2023r. w godzinach 11.30-13:00 pokój 2006

03.04.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

15.04.2023r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

17.04.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

24.04.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

06.05.2023r. w godzinach 12.30-14.00 pokój 2006

08.05.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

15.05.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

22.05.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

03.06.2023r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

05.06.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

12.06.2023r. w godzinach 11.30-13.00 pokój 2006

 

łączę wyrazy szacunku

dr Maciej Mikliński

 

 

 

dr Michał Miłosz

Konsultacje dra Michała Miłosza w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki w godzinach:
11:00 - 12:30.

W dniu 20 marca, ze względu na ogłoszenie godzin dziekańskich, konsultacje nie odbywają się. 

W godzinach konsultacji można komunikować się także telefonicznie. Po uprzednim uzgodnieniu (mailowym lub telefonicznym)  możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams - zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi.

dr Szymon Paweł Moś

Dr Szymon Paweł Moś

Semestr letni 2022/2023

W każdy piątek w godzinach 06:00-07:15 i 16:45-17:00,

za wyjątkiem piątków: 24.02, 10.03, 24.03.2023 - gdy konsultacje odbędą się wyłącznie w godzinach 16:45-18:15.

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: poniedziałek 11.15-12.45

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

Konsultacje w sem. letnim 2022/2023:

czwartki 17:15 - 18:45 

 

UWAGA!

W dn. 16.03.2023 r., 30.03.2023 r. i 13.04.2023 r. konsultacje odbędą się w godz. 9:00 - 10:30 w miejsce godz. 17:15 - 18:45.

W miejsce konsultacji z dn. 23.03.2023 r. konsultacje odbędą się w dn. 22.03.2023 r. w godz. 18:15 - 19:45.

mgr Aneta Nadolska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022 r. godz. 16.00-16.45
12.08.2022 r. godz. 9.00- 9.45

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

rok akademicki 2022/2023

URLOP

 

 

 

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2022-2023 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

Poniedziałek, 9.30 - 11:00 

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych:

26.03 13:45-14:30, 16.04 10:25- 11:10, 21.05 10:25-11:10, 11.06 11:15-12:30

 

 

 

 

dr Wioletta Niemiec

KONSULTACJE W SEMESTRZE  LETNIM 2022/23

PONIEDZIAŁEK w godz. 15.00-16.30.

Od 17 kwietnia konsultacje odbywać się będą w ŚRODY od 17.45 do 19.15.

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego pokój 2074

i równolegle na SKYPE adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Maciej Nyka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

konsultacje: wtorek 17.30-19.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym

poprzez aplikacje MS TEAMS (po ugodnieniu mailowym maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w każdą środę o godz. 09:30-11:00.

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

Konsultacje w semestrze letnim odbędą się w następujących terminach:

 

Luty

Środa, 22 lutego, godz. 9:00-10:30

Środa, 29 lutego, godz. 8:00-9:30

 

Marzec

Środa, 1 marca, godz. 9:00-10:30

Środa, 8 marca, godz. 9:00-10:30

Niedziela, 12 marca, godz. 9:45-11:15

Środa, 22 marca, godz. 9:00-10:30

 

Kwiecień

Niedziela, 2 kwietnia, godz. 13:30-15:00

Środa, 12 kwietnia, godz. 9:00-10:30

Poniedziałek, 17 kwietnia, godz. 10:00-11:30

Środa, 26 kwietnia, godz. 9:00-10:30

 

Maj

Środa, 10 maja, godz. 9:00-10:30

Środa, 17 maja, godz. 9:00-10:30

Środa, 24 maja, godz. 9:00-10:30

 

Czerwiec

Sobota, 3 czerwca, godz. 13:00-14:30

Środa, 7 czerwca, godz. 9:00-10:30

Środa, 14 czerwca – tylko zdalnie, godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Poniedziałek, 19 czerwca, godz. 12:00-13:30

Piątek, 30 czerwca, godz. 12:00-13:30

mgr Izabela Oleksy-Piesik

 

Konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik w semestrze letnim 2022/2023:

 

czwartki, w godz.: 10:45 - 11:30 oraz 16:45 - 17:30

 

stacjonarnie: pokój 3021;

on line poprzez MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL119zwV83pehqP7Erxd1A_qRF...

dr Przemysław Panfil

Konsultacje odbywają się w środy w godz. 11.30-13.00

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

25.03.2023 godz. 13.00-14.30

15.04.2023 godz. 16.00-17.30

13.05.2023 godz. 11.30-13.00

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Urlop naukowy do 30.09.2023

dr Anna Podolska

 

Konsultacje w semestrze letnim:

 poniedziałek, godz. 9.30-11.00

w okresie 03.04.-15.05.2023 r.: wtorek, godz. 9.30-11.00

 

ponadto: 25.03.2023 r., godz. 11.15-12.15

        29.04.2023 r., godz. 14.00-15.00

        15.05.2023 r., godz. 15.00-16.00

 

 

 

 

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:   wtorek 15:00-16:30 

Konsultacje z dnia 7.03. zostały przesunięte na czwartek 9.03 na godz. 9.00 - 10.00.

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:

24.02.2023 (piątek) 09:00 - 10:30

02.03.2023 (czwartek) 09:30 - 11:00

07.03.2023 (wtorek) 11:30 - 13:00

17.03.2023 (piątek) 10:30 - 12:00

24.03.2023 (piątek) 10:30 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałki godz. 12.30 - 14.00

 

W dniu 06.03.2023 konsultacje odwołane z powodu choroby.

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje:  piątki godz. 18.00-19.30

 

Konsultacje stacjonarne i za pośrednictwem MS Teams (Kod do konsultacji na MS Teams: fpsqln4)

 

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorki - godz. 16.00 - 16.45 

czwartki - godz. 17.00 - 17.45

 

Uprzejmie proszę o zapowiedzenie wizyty na konsultacjach mailem (dawid.rogozinski@ug.edu.pl).
Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji on-line.

 

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

 

Konsultacje w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) odbędą się w godz. 9.45-11.15.

Dodatkowe konsultacje odbędą się 14 marca 2023 r. (wtorek) w godz. 10.45-12.00.

Z powodu wyjazdu na konferencję nie odbędą się konsultacje w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek).

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałek godz. 11.45-13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów stacjonarnych:

poczynając od 20.02.2023 r. - poniedziałki - 13.00-14.30

Uwaga konsultacje  w dniu 20.03.2023 r. odbędą się w godz. 11.15-12.45.

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

15.04.2023 r. g. 12.30-13.30

13.05.2023 r.. g. 15.00-16.00

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej  (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji zdalnych z użyciem poczty elektronicznej.

 

dr Tomasz Snarski

Konsultacje :  Środa, godz. 15.15-16.00 oraz 19.00-19.45

Konsultacje dra Tomasza Snarskiego w dniu 29 marca nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 28 marca, godz. 8.30-9.15 oraz 11.00-11.45.

 

 

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: wtorek 16.00-16.30 i 18.00-19.00

Link do spotkania podczas konsultacji on line  w godz. 18.00-19.00  na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:nsjRmi7oID9pBdhb-ohyznkjmqM...

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w  godz. 17.00-18.30

 

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim:

piątek, godz. 11.00-12.30 (z wyjątkiem 10.03, 21.04, 19.05)

10.03 (pt), godz. 17.00-18.30

19.04 (śr), godz. 19.00-20.30

19.05 (pt.), godz. 17.00-18.30

w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

Konsultacje w dniach 24 i 31 marca br. nie odbędą się z powodu wyjazdów konferencyjnych.

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

Konsultacje w dniu 6.02. 2023 r. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego                                                                                                                           

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 11.30-13.00

(stacjonarnie w pokoju 3033 oraz poprzez aplikację MS Teams - link poniżej) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0ZWZmMmItOTgyO...

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywaja się w poniedziałki  13.30 - 15.00

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i  za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

 

Konsultacje w czwartki godz. 9:30-11:00, sala 4033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Konsultacje w formie zdalnej w czwartki w godzinach 17.00-18.30

 

Proszę o uprzedni kontakt mailowy w celu przekazania linka (ewelina.szatkowska@prawo.ug.edu.pl). 

dr hab. Jakub Szlachetko

Dr hab. Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- poniedziałki, 8.30-10.00.

Uwaga! Dnia 13 marca konsultacje odbędą się online!

dr Katarzyna Szlachetko

Konsultacje w semestrze letnim:
wtorki
w godz. 11:30-13:00

 

 

 

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

Wtorki, w godzinach 7.30 - 8.30 oraz 18 - 18.30.

 

Ze względu na egzamin konsultacje w dniu 28.o2 w godzinach 18-18.30 zostają odwołane.

dr Bartosz Szolc-Nartowski

środa, godz. 9:15-11:00

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

poniedziałki | godz. 9:30 – 11:00

 

UWAGA!

Konsultacje zaplanowane na dzień 26 oraz 27 marca 2023 r. zostają przełożone na dzień 28 marca 2023 r. (wtorek) w godz. 17:00 - 18:30.

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

20 lutego 2023 r. (poniedziałek) | godz. 17:00 - 18:30

26 marca 2023 r. (niedziela) | godz. 13:40 - 15:10 --> przełożone na dzień 28 marca 2023 r. (wtorek) | godz. 17:00 - 18:30

16 kwietnia 2023 r. (niedziela) | godz. 9:40 - 11:10

14 maja 2023 r. (niedziela) | godz. 15:00 - 16:30

04 czerwca 2023 r. (niedziela) | godz. 8:55 - 10:25

 

Konsultacje odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line (za pośrednictwem MS Teams). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach w formie on-line, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 11.45 - 13.15.

 

 

dr Olga Śniadach


Konsultacje w semestrze letnim w poniedziałki w godz. 10-12.

Konsultacje dla studentów zaocznych są ruchome, jednak zawsze można umowić się na konsultacje on-line.

 

Konsultacje z pn 13 marca zostają przełożone na wtorek 14 marca, godz. 12-14

 

 

 

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

 

Konsultacje w semestrze letnim:

środy - godz. 9.30-11.00 (z wyjątkiem środy  8.03, 22.03, 5.04, 18.04, 17. 05. godz. 8.30-9.15 i 14.00-14.45) 

konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych 

11.o3 godz. 10.15

16.04 godz. 13.00

13.05. godz. 10.00 

3.06.godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje: w semestrze letnim: piątki godz. 7:00-7:30 oraz 9:45-10:15.

 

Kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje rok akademicki 2023 - semestr letni:

 

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych p.4015:

wtorek od 15:30 do 17:00

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

konsultacje: poniedziałek 13.45-15.15

Konsultacje w trybie stacjonarnym

i poprzez aplikacje MS TEAMS (po uzgodnieniu mailowym diana.trzcinska@prawo.ug.edu.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się zasadniczo w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 11:15-12:45

(linki do konsultacji poniedziłkowych w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

UWAGA! W dniu 20 marca 2023 r. dyżur nie odbywa się ze względu na godziny dziekańskie.

W weekend konsultacje odbywają się w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

25 lutego br. godz. 15:00-16:45

25 marca br. godz. 9:15 - 10:45

22 kwietnia br. godz. 11:15-12:45

13 maja br. godz. 13:15 - 14:45

3 czerwca br. godz. 11:15-12:45

(linki do konsultacji weekendowych w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

UWAGA!

Jeśli konsultacje odbywają się w weekend poprzedzający poniedziałkowy dyżur, w poniedziałek konsultacje są odwołane

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

W okresie sesji zimowej konsultacje odbędą się we wtorek 31 stycznia w godz. 10.30-12.00 oraz w poniedziałek 6 lutego w godz. 11.00-12.30.

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje: wtorek 8.30 – 10.00

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 – 18.30.

Konsultacje odbywają się w pokoju 3078, a także poprzez aplikację MS Teams.

 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w semestrze letnim:

od 30 marca czwartek godz. 9.30 - 11.00

do 24 marca czwartek 10.45-11.30 piątek godz. 16.00-16.45

 

 

 

 

 

 

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje czwartek 16.00-18.00

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Szanowni Państwo, 

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będą odbywać się w piątki godz. 14:00-15:30.

Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w terminach:

18 marca godz. 13:00-14:00 (tylko online)

23 kwietnia godz. 13:00-14:00

21 maja godz. 13:00-14:00

11 czerwca godz. 13:00-14:00

Stacjonarnie oraz online za pomocą MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje w sem. letnim 2022/23 - piątki od godz. 13:45 do 15:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu pod nr tel. 504 159 491, za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Dominika Wetoszka

Konsultacje: 

 

Konsultacje zaplanowane na dzień 9.02 odbędą się w formie zdalnej w godzinach 15.00-16.30

link do konsultacji https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOJv6_c0IWG_QhUq52PaRmOKJm7bx35aW...

W tygodniu 13 - 19 lutego ze względu na przerwę semestralną konsultacje nie odbędą się.

W semestrze letnim konsultacje będą odbywać się we wtorki:

21.02; 28.02 w godzinach 14.30-16.00

6.03-22.03 - urlop

28.03; 4.04; 18.04; 25.04; 9.05 - g. 14.00-15.30

16.06; 23.05; 30.05 - g. 12.30-14.00

6.06; 13.06 - g. 17.00-18.30

dr Małgorzata Węgrzak

Dr Małgorzata Węgrzak

Po 21.11.2022

Stacjonarnie i Ms Teams.Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl.

Środy 12.30-14.00 (proszę o kontakt przed konsultacjami mailowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG   

koordynator ERASMUS

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 odbywają się:

w każdy wtorek w godz. 9.30-11.00

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

ulop naukowy do dnia 30.09.2023 r.

 

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

wtorek, godz. 12.30-14.00 - online (MS Teams)

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac182d3375f6f4313a6108f138...

Konsultacje w formie hybrydowej - online i stacjonarne (pok. 4039 ) w terminach:

28.02.2023; 28.03.2023; 25.04.2023; 30.05.2023; 27.06.2023.

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr hab. Wojciech R. Wiewiórowski

 

URLOP BEZPŁATNY

 

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

SEMESTR LETNI (2022/23)

WTOREK, godz. 11:00-12:30

gabinet: 3029 (II piętro)

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

UWAGA!

Konsultacje w dniu 27 stycznia odbędą się wyjątkowo w godzinach 11.30-13.

Konsultacje:

piątki godz. 8-9.30

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację Skype. Możliwy jest też kontakt mailowy.

live:.cid.fc268e2f26640239

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: czwartek 10.30-12.00

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.30 (Konsultacje z 27.02 zostają przeniesione na środę 1 marca na godz. jak wyżej)

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

Dr Hanna Wolska

Konsultacje:

poniedziałek godz. 10.00-11:30

Konsultacje z dnia 27 marca odbędą się w dniu 30 marca w godzinach 9:30-11:00.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

11 luty 2023 r. godzina 10:00-11:30 

4 marca 2023 r. godzina 10:00-11:30

2 kwietnia 2023 r. godzina 10:00-11:30

13 maja 2023 r. godzina 11:10-12:30

25 czerwca 2023 r. godzina 10:00-11:30

Uwaga: Konsultacje w poniedziałki nie odbywają się w  tygodniu, w którym są wyznaczone konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca 2023 r. godzina 10:00-11:00

1 sierpnia 2023 r. godzina 10:00-11:00

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze letnim:

 poniedziałek g. 15.30.-16.15.;

wtorek g. 18.00.-18.45.

Konsultacje w najbliższy wtorek (28.02. br.) zostają przesunięte na g. 11.00-11.45.

(zdalnie: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

 

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i  za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

 

 

 

INFORMACJA DLA OSOB ZDAJACYCH EGZAMIN Z ANGLO AMERICAN LAW

NA C&CJS2 - 4 semestr 

TERMIN ODDANIA PRACY 4 LIPCA 2022 R. 

 

ESSAY TOPICS TO BE CHOSEN

 

 1. Describe the impact of the precedents  R v Dudley and Stephens ([1884] 14 QBD 273 DC) and Re A (conjoined twins) case ([2001] 2 WLR 480) on the substantive criminal law of England and Wales in the context of the admissibility of  necessity defense as a circumstance excluding criminal liability.
 2. Describe the concept of indirect intention as a form of mens rea in the criminal law of England and Wales (R v Woollin [1999] AC 82) and explain the difference between this concept and dolus eventualis- that is the form of intent as regulated by the Polish Penal Code. 
 3. Describe the difference between the two forms mens rea distinguished in the American and English criminal law: recklessness and negligence and provide an example of a case involving each of these. 
 4. Describe the Crown Prosecutor Service in UK.
 5. Describe the Magistrate’s Court.
 6. Describe the Crown Court.
 7. Describe the procedure Stop and Search.
 8. Describe the Indictment.
 9. Describe plea bargaining in UK.
 10. Describe the fundamental rules of law of evidence in UK.
 11. Describe „Charging a suspect at the police station” in UK.
 12. Describe Summary trial (rozprawa przed magistrate’s court)
 13. Describe the Sentencing as phase of trial.
 14. Choose an essay topic on your own and present it using self-identified sources of knowledge (i.e. articles, books, websites)

 

Materials:

 1. J. Sprack, A practical approach to criminal procedure, Oxford 2020

2.S.Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020, s. 95-106.

3.K. Girdwoyń-H. Gajewska-Kraczkowska, System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Dział VI, Angielski proces karny, Warszawa 2014.

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje: wtorki od 17.00 do 18.30

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

W roku akademickim 2022/2023 - przebywam na urlopie. 

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Konsultacje: 
Środa 10.45-11.15
            12.45-13.15
Czwartek 16.45-17.15

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

UWAGA! Konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk w dn. 16.03.2023 r. zostają odwołane. 

Konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk w  semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w czwarek w godz. 18:00-19:30.  Studenci wybierający się na konsultacje proszeni są o przesłanie informacji o planowanej godzinie wizyty na adres: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl (pozwala to uniknąć ewentualnych kolejek). 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 9.00-10.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

w każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu 

Skype (live:.cid.7133c0603944948b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

Konsultacje:

czwartek godz. 18:00-19:30

UWAGA! Konsultacje dr M.Zejda w dn. 16/03/2023 zostają odwołane. 

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 13.00 - 14.30

Konsultacje w dniu 17 października się nie odbędą z powodu wyjazdu służbowego!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

 

Urlop w semestrze letnim 2021-2022.

 

 

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl).