fbpx Terminy konsultacji wykładowców | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy konsultacji wykładowców

Terminy konsultacji wykładowców

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Najblizsze konsultacje odbędą się w niedzielę 5 lutego, 11.00-12.00 (dla studentów zaocznych) oraz w pon. 6 lutego, 9.00-10.00. 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

poniedziałek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

Konsultacje:

wtorek 13.00-14.30

UWAGA: konsultacje w dniu 31 stycznia (wtorek) nie odbędą się.

W danym tygodniu konsultacje odbęda się dnia 30 stycznia (poniedziałek) w godzinach: 10.00-11.30.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

15.10.2022 godz. 12.00 - 13.00
20.11.2022 godz. 14.00 - 15.00
17.12.2022 godz. 15.30 - 16.30

dr hab. Anna Babicka-Wirkus

W lutym będę na konsultacjach w następujące dni:

7.02.2023 godz. 12:00 do 15:00

24.02.2023 godz. 15:00 do 16:30.

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Od 1.9.2022 r. przez cały semestr zimowy przebywam na urlopie naukowym.

 

Najbliższy dyżur Kierownika Katedry odbędzie się dnia 7 października 2022 o godz. 11:15. 

 

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

 

poniedziałek, godz. 9.00-10.00 pok. 2083 bądź w formie zdalnej (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: malgorzata.balwicka@prawo.ug.edu.pl)

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych, pok. 2083: 

08.10. (sobota) godz. 9.00-10.00

03.11. (czwartek) godz. 16.00-17.00

08.12. (czwartek) godz. 16.00-17.00

07.01 (sobota) godz. 9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałki godz. 13:30 - 15.00

bądź zapraszam przez Skype - @barczewski

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Konsultacje w miesiącu styczniu:

13.01.2023 r. w godz. 10.00 - 11.30

20.01.2023 r. w godz. 10.00 - 11.30

27.01.2023 r. w godz. 10.00 - 11.30

Konsultacje w miesiącu lutym:

03.02.2023 r. w godz. 10.00 - 11.30

10.02.2023 r. w godz. 10.00 - 11.30

W semestrze letnim 2022/2023 (od dnia 24.02.2023 r.) konsultacje odbywac się będą w piątki o godz. 15.00-16.30

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIxZjY5MWYtYzllM...

 

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Czwartek, godz. 10:00-11:00 oraz 17:00-17:30

Najbliższe konsultacje (w styczniu 2023 r.) odbędą się w dniach:

19 stycznia (czwartek), godz. 10:00-11:00 oraz godz. 17:00-17:30;

25 stycznia (środa), godz. 10:00-11:00,

26 stycznia (czwartek), godz. 10:00-11:00.

 

W okresie sesji egzaminacyjnej konsultacje odbędą się w następujących terminach:

28 stycznia (sobota), godz. 12:00-13:30,

5 lutego (niedziela), godz. 16:00-17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYyY2EwYWUtNGFlZ...

 

6 lutego (poniedziałek), godz. 11:30-13:00.

 

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 będą się odbywać we środy od 18-tej  do 19-tej w aplikacji MS Teams. Po zalogowaniu się do aplikacji z konta studenckiego, w celu uzyskania połączenia należy:

1) wybrać zakładkę Rozmowy,

2) wpisać nazwę użytkownika Mariusz Bogusz albo mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

3) kliknąć Zadzwoń.

 

 

Poza godzinami konsultacji możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem e-mail:

mariusz.bogusz@ug.edu.pl

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

kontakt e-mailowy: tomasz.bojar-fijalkowski@ug.edu.pl oraz MS Teams

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: wtorek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4ODhjOGUtZGM3O...

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 

Propozycje tematów prac dyplomowych  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

na seminariach prowadzonych przez prof. dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean

 w roku akademickim 2022/2023

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres:

janina.ciechanowicz-mclean@ug.edu.pl

 1. Przestępstwa przeciwko zwierzętom  w prawie polskim.
 2. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku.
 3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce.
 4. Koncepcja prawnej ochrony środowiska w polskim kodeksie karnym.
 5. Prawna ochrona przyrody na obszarach chronionych w Polsce.
 6. Zinterpretuj ustawowe wyrażenia: szkoda „w znacznych rozmiarach” oraz „istotna szkoda”, o których mowa w przepisie art.181§1 i 2 kodeksu karnego.
 7.  Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
 8.  Odpowiedzialność karna w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r.
 9.  Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa ochrony środowiska.
 10.   Realizacja prawa człowieka do środowiska w prawie międzynarodowym/ prawie unijnym/prawie polskim.
 11.  Czy uważasz, że prawna ochrona środowiska  w planowaniu przestrzennym jest w Polsce właściwie uregulowana ?
 12.  Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej w prawie polskim.
 13.   Prawna ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle prawa polskiego.
 14.  Środowisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony karnoprawnej.
 15.  Rola ekoprawa w walce z  zanieczyszczeniem  Morza Bałtyckiego.
 16.  Rola ekoprawa w koncesjonowaniu wydobycia gazu łupkowego.
 17.  Rola ekoprawa w ochronie klimatu w Polsce i na świecie.
 18.  Prawo do informacji o środowisku jako instrument ochrony i zarządzania środowiskiem.
 19.  Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument prawnej ochrony środowiska.
 20.  Gwarancje prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
 21.  Rola prawa w rozwiązywaniu konfliktów między planowaną inwestycją a ochroną środowiska /na przykładzie budowy przekopu Mierzei Wiślanej/ budowy autostrady przez Mazury-trasa S16/ budowy zamku w Puszczy Noteckiej/ i innych przykładów.
 22. Ochrona drzew i krzewów w prawie polskim.
 23.  Partycypacja  społeczna w ochronie środowiska.
 24.  Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w prawie polskim/ prawie unijnym/ prawie międzynarodowym.
 25.  Związki społecznej gospodarki rynkowej z ochroną środowiska w świetle Konstytucji RP.
 26.  Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim prawie karnym.
 27.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 28.  Sankcje karne za zanieczyszczanie morza pochodzące ze statków.
 29. Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 30. Prawa i obowiązki administracji publicznej w ochronie środowiska na przykładzie ochrony klimatu/ gospodarowania odpadami niebezpiecznymi/ gospodarowania odpadami komunalnymi/ochrony wód morskich/ochrony wód śródlądowych/ ochrony lasów/ ochrony gruntów rolnych/ ochrony zwierząt/ i innych elementów środowiska.
 31.  Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w 2020 r..
 32. Przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w świetle prawa polskiego.
 33.  Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony wybranego elementu środowiska/ ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem/ ochrony klimatu/ i innych zagadnień  - ocena ich skuteczności.
 34.  Rola prawa w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
 35.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia warstwy ozonowej.
 36.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczenia lasów.
 37.  Rola prawa w przeciwdziałaniu zagrożenia utraty różnorodności biologicznej.
 38.  Rola prawa w przeciwdziałaniu niszczeniu gleby.
 39.  Rola prawa w przeciwdziałaniu deficytowi wody pitnej.
 40.  Ocena koncepcji normatywnej dostępu do informacji o środowisku.
 41.  Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska.
 42.  Prawna ochrona zasobów genetycznych.
 43.  Bezpieczeństwo ekologiczne w prawie polskim.
 44.  Unia Europejska wobec wyzwań globalnych w dziedzinie środowiska.
 45.  Unia Europejska jako strona wielostronnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
 46.  Unia Europejska jako inicjator szczególnych form ochrony przyrody.
 47. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu na świecie.
 48.  Prawne aspekty koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.
 49.  Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego.
 50.  Pandemia koronawirusa a  prawo ochrony środowiska.
 51.  Ochrona środowiska w Dyrektywie dotyczącej morskiego planowania przestrzennego.
 52.  Ochrona środowiska w Dyrektywie w sprawie strategii morskiej.
 53.  Ochrona środowiska morskiego w prawie Unii Europejskiej.
 54.  Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym.
 55.  Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim.
 56.  Stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy krajowe.
 57.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa ochrony środowiska.
 58.  Prawna ochrona środowiska na ekologicznych obszarach specjalnych.
 59.  Ochrona środowiska a efektywność energetyczna.
 60.  Zasady i wymogi oznakowania produktów przyjaznych środowisku.
 61.  Prawna ochrona przyrody w parkach narodowych.
 62.  Prawna ochrona przyrody w rezerwatach przyrody.
 63.  Prawna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000.
 64.  Prawna ochrona przyrody na obszarach przygranicznych.
 65.  Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 66.  Rola organizacji ekologicznych w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska.
 67.  Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych między Unią Europejską a państwami trzecimi.
 68.  Zasady i wartości europejskiego prawa ochrony środowiska.
 69.  Zasady i wartości międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 70.  Idea i szanse realizacji Globalnego Paktu na rzecz Środowiska.

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

studenci studiów stacjonarnych: czwartki, 13:00-15:00

studenci studiów zaocznych:

29.10 13:00-14:00
27.11 14:00-15:00
11.12 11:30-12:30
08.01 16:00-17:00

Oprócz tego możliwy jest stale kontakt przez mail: patryk.ciurak@prawo.ug.edu.pl

dr Łukasz Cora

Konsultacje w  sesji zimowej roku akademickiego 2022/2023 

 • 31 stycznia godz. 10:00:11 via MS TEAMS
 • 6 luty godz. 18:00-19.30  via MS TEAMS 
dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: czwartek 09.00-10.30

 

Konsultacje w dniu 27 października 2022 r. zostały odwołane, proszę o ewentualny kontakt mailowy. 

 

 

 

 

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje: czwartek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie on-line.

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU4ZTc3YTItODJjN...

 

mgr Hanna Czerwińska

Konsultacje:

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

dr Krzysztof Czub

*** Konsultacje w dniu 19 grudnia 2022 r. zostają odwołane ***

 

Konsultacje:

- poniedziałki, godz. 12:45 - 14:15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym  2022/2023:

konsultacje: czwartki 11.00 - 12.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

15.10.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

19.11.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

17.12.2022  (sobota)         godz. 12.00 - 13.00

14.01.2023  (sobota)        godz. 12.00 - 13.00

konsultacje odbywają się równolegle za pośrednictwem MS Teams. O potrzebie konsultacji online, w wyżej wyznaczonych terminach, proszę wcześniej poinformować wysyłając email z proponowaną godziną na anna.dobaczewska@ug.edu.pl

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje odbywać się będą we

Wtorki godz. 9:30 – 11:00

UWAGA!!!

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

29.10.2022 w godz. 11:50 – 12:50 

05.11.2022 w godz. 13:30 – 14:00

12.11.2022 w godz. 10:30 – 11:00

02.12.2022 w godz. 18:30-19:30

22.01.2023 w godz. 15:00-16:00

Konsultacje poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac9b8a5779ab044c489fb23bf39f45...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

 

 

 

dr Krzysztof Dubicki

Konsultacje:

czwartek  godz. 17.00 - 19.00 stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams. W sprawach pilnych i innych 602 319 179

 

 

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze zimowym:

Luty 2023 r.

01.02.2023 - godz. 13.30-15.00

08.02.2023 - godz. 13.30-15.00

Osoby chcące skorzystać z konsultacji online za pośrednictwem MS Teams uprzejmie proszę o uprzednie przesłanie informacji mailowej.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 11:00-12:30.

 

W trakcie sesji konsultacje odbywają się w ww. godzinach w formie on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

 

 

 

dr Agnieszka Gajda

 

 

Plan konsultacji w roku akademickim 2022/2023:

semestr letni:

konsultacje odbywają się w środy w godz. 9.45-11.15

 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje

zamiast dnia 22.02 odbędą się dnia 25.02 w godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 8.03 odbędą się dnia 11.03 w godz. 9.45-11.15

zamiast dnia 26.04 odbędą się dnia 29.04 w godz. 14.30-15.00

zamiast dnia 31.05 odbędą się dnia 27.05 w godz. 10.00-11.30

zamiast dnia 14.06 odbędą się dnia 17.06 w godz. 9.45-11.15

 

 

semestr zimowy:

wtorek godz. 10.45 -12.15
 

jednak we wskazanych poniżej dniach konsultacje

zamiast dnia 4.10 odbędą się 8.10 - godz. 10.30-12.00

zamiast dnia 8.11 odbędą się 12.11- godz. 11.10-12.40

zamiast dnia 6.12 odbędą się 10.12 - godz. 10.30-12.00

zamiast dnia 17.01 odbędą się 18.01 - godz. 18.45-20.15

 

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, pokój 3030 oraz na spotkaniu na MsTeams (po wcześniejszym umówieniu)

 

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3OGQ0ODItNzJmN...

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

UWAGA! W dniu 26 i 27 stycznia 2023r. konsultacje nie odbędą się.

Konsultacje:

czwartek godz. 14.15 - 15.00

piątek  godz. 14.15 - 15.00

Dla studentów niestacjonarnych w ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 . W tym tygodniu konsultacje piątkowe się nie odbywają.

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

piątek, godz. 14.45−16.15

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 • 8 X 2022 r. (sob.), godz. 11.15;
 • 12 XI 2022 r. (sob.), godz. 14.30;
 • 16 XII 2022 r. (pt.), godz. 17.00;
 • 21 I 2023 r. (sob.), godz. 11.15;
 • 4 II 2023 r. (sob.), godz. 11.00.
dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

konsultacje: poniedziałek 9:15-10:45
 

 

Uprzejmie informuję, że konsultacje dr M. Glanc-Żabiełowicz w czasie sesji będą się odbywały w następujących terminach:

w dn. 30.01.2023 r. w godzinach: 11:15-11:45 oraz 14:00-15:30,

w dn. 6.02.2023 r. w godzinach: 9:15-10:45

dr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach od 11.45 do 13.15 w pokoju 3021 oraz za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa .

 

konsultacje w okresie sesji odbywają się w poniedziałki od godziny 11.00 do 12.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

Na konsultacje zapraszam w czwartki w godzinach 13:30-15:00. 22 grudnia konsultacje odbędą się w godzinach 9:45-11:15.

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

 

mgr Paulina Górna-Lewińska

Konsultacje w semestrze zimowym:

Studia stacjonarne

poniedziałki 12:30 do 13:15 oraz 14:45 do 15:30

 

Studia niestacjonarne 

13.11.2022r. 15:45 do 17:15

4.12.2022r. 12:50 do 14:30 

14.01.2023r. 9:00 do 10:25

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE W OKRESIE

OD 6 LUTEGO DO 19 LUTEGO 2023 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 6 lutego do 19 lutego 2023 r. konsultacje będą się odbywały:

 

we wtorki w godz. 11.00 do 12.30.

 

 

dr Karol Gregorczuk

Dr Karol Gregorczuk

konsultacje: czwartek 17:00-18:30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

Najbliższe konsultacje odbędą się w dniu 27 stycznia (piątek), godz. 17:00-18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Irytowska

Konsultacje odbywają się po zajęciach:

 - czwartki zgodnie z planem zajęć, w pokoju 2017.

dr Beata J. Kowalczyk

Środa 9.15 - 10.45

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się:

22.10 (sobota) godz. 11.15-12.00

26.11 (sobota) godz. 11.15-12.00  

14.12 (środa) 19.00-19.45  

07.01 (sobota) 15.00-15.45

W godzinach konsultacji istnieje również możliwość kontaktu za pośrednictwem programu MsTeams.

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

Najblizsze konsultacje odbędą się zdalnie: 

- w czwartek 09.02 o godzinie 17:00-18:30

Konsultacje stacjonarnie w pokoju 3055 lub za pośrednictwem MSTeams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk2YWE4OTMtMTdhZ...

 

 

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

konsultacje: czwartek 15.00-16.30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w każdy ostatni czwartek miesiąca 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Link do konsultacji na Portalu Studenta, w razie problemów proszę pisać na 

wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

MS teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDExMjg2ZTItOGQxN...

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023  się będą w:

środy, godz. 12.00 - 13.30, pokój nr 4025

 

W razie potrzeby można też pisać na adres:

grzegorz.julke@prawo.ug.edu.pl,

gj.ug@wp.pl

lub kontaktować się telefonicznie: 502 - 648 - 510.

MS Teams: yv94jq8

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

konsultacje: środa 11.00-12.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje: wtorek godz. 14.45 – 16.15

Konsulktacje odbywają się stacjonarnie i jednoczesnie ze względu na stan epidemii konsultacje będą odbywać się telefonicznie, a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Dr Łukasz Karczyński

URLOP - semestr zimowy 2022/2023

 

Konsultacje w sesji poprawkowej:

śr. 7.09 godz. 10.30-12.00
pon. 12.09 godz. 10.00-11.30
ndz. 18.09 godz. 7.00-8.30
pon. 26.09 godz. 10.30-12.00

Konsultacje odbywają się w pokoju 3009 oraz przeważnie jednocześnie online w MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjNGJlMGYtMmRkM...).

W semestrze zimowym konsultacji nie będzie (urlop rodzicielski)

UWAGA

Chcesz się ze mną szybko skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta ani w Teams. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

dr Magdalena Kasprzak 

 

Studia stacjonarne:

- poniedziałki - godz. 15.00 - 16.30

 

Studia niestacjonarne:

 • 9, 16.10.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 27.11.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 11.12.2022 r. - godz. 11.15 - 12.45
 • 17.12.2022 r. - godz. 17.30 - 19.00
 • 15.01.2023 r. - godz. 13.00 - 14.30

 

Konsultacje odbywają sie stacjonarnie - Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, pokój nr 2074

oraz

za pomocą Skype - Kryminalistyka_Kasprzak_UG 

live:.cid.bda5fde1efd061a5

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

Najbliższe konsultacje odbęda się 6 lutego w godz. 18.00 - 19.30

 

w tygodniu 13 - 19 lutego ze względu na przerwę semestralną konsultacje się nie odbędą

W razie udziału zdalnego - poproszę o maila, a konsultacje odbędą się:

skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17

 

dr Krzysztof Kaszubowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Konsultacje 6 lutego 2023 r. odbędą się w godz. 8.30-10.00. 

Konsultacje w semestrze letnim:

WTORKI w godz. 9.40-11.10.

 

 

dr Piotr Kitowski

Konsultacje:  środa  godz. 8.15-9.15 i godz. 14.05-14.35

Najbliższe konsultacje odbędą się 8. 02. 2023 r. w godz. 11.00-13.00.


odbywają się stacjonanrnie

 

 

Konsultacje dla studentów zaocznych: 

13. 05. 2022 r. - 10.30-12.00

 

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omówionych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia stacjonarna))

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952, 1027-1060, 1075-1076

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5 wydanie, Warszawa 2017

331-395, 422-423, 425, 540-542, 546-548, 578-588, 591-592

Nadbitki (numeracja umieszczona z boku poszczególnych zagadnień omawianych w podręcznikach, NIE STRONY) do egzaminu Historia Prawa i Procesu Karnego (Kryminologia niestacjonarna)

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4 wydanie, Warszawa 2011

315-319, 468-502, 511-530, 693, 714-725, 736-746, 946-947, 951-952

 

 

dr Anna Klimaszewska

Wrzesień - urlop wypoczynkowy

Konsultacje odbywać się będą  stackjonarnie i jednoczesnie w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą MS Teams.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12 lipca 2022r. godz. 12:00-13.00  

31 sierpnia 2022r. godz. 12:00-13.00

 

dr Łukasz Kodłubański

Konsultacje: czwartek godz. 15.00-16.30 

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i za pośrednictwem MS Teams.

W dniu 19.01.2023 r. konsultacje odbywałą się wyłącznie zdalnie.

Proszę o kontakt telefoniczny przed zalogowaniem (tel. 730-010-840).

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODZkMjNlNTgtYjRiM...

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje w roku akademickim 2022-2023 odbywają się online.

Studenci proszeni są o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnego spotkania konsultacyjnego pod adresem tomasz.koncewicz@eui.eu

Wszelkie inne zapytania prosze kierowac również pod wskazany adres mailowy.

 

mgr Kinga Konieczna

 

czwartki:

godz. 9.30-11.00

Konsultacje w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej i przerwy międzysemestralnej:

30 stycznia (poniedziałek) - godz. 9.00-10.30

8 lutego (środa) - godz. 9.30 - 11.00

13 lutego (poniedziałek) - godz. 17.30-19.00

22 lutego (środa) - godz. 9.30-11.00

 

W pilnych sprawach zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl)

 

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałki godz. 13:30-15:00  

Uwaga: dnia 30.01.2023 konsultacje odbędą się zdalnie na platformie Teams.

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

 

Konsultacje   :

wtorek godz. 15-16.30.

w dniu 31.01.2022 konsultacje odbędą się via  Teams. Przesyłam link  do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVhOGJkOGUtNDY0O...

Najbliższe konsultacje stacjonarne odbędą się wyjątkowo w czwartek 09.02 w godz. 10-11.30

 

Dyżur Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi:

czwartek godz. 13.30 - 15.00 (pok. 313 "stary" rektorat,  ul. Bażyńskiego 1)

po uprzednim umówieniu się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

 

Poniedziałki

 

12:15- 13:15

14:45 - 15:15

 

Konsultacje w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej odbędą się

 

9 lutego w godzinach 12:15 - 13:45

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację MS Teams

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje: wtorek 12.45 – 14.15

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

30 października godz. 16.35-18.05

26 listopada 2022 godz. 15.45-17.15

8 stycznia 2023 godz. 15.45-17.15

dodatkowe konsultacje w dniu 25 stycznia 2023 za pośrednictwem skype

live:.cid.b439ed0d025937b0 

 

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje:     czwartek godz. 13.15 - 14.45  i w każdy pierwszy piątek m-ca o godz. 17.15 - 18.15

Stacjonarnie i za pomocą MS Teams.

 

1. Konsultacje on-line dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a313317859b324027a61dc8377...

2. Konsultacje on-line dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a939df0a06a66413a8fc29b2a9...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

Szanowni Państwo,

 

Najbliższe konsultacje odbędą się: 2 lutego 2023 r., godz. 10.30-12.

 

W semestrze zimowym 2022/2023 r. konsultacje będą się odbywać:

 

I. Dla Państwa studiujących stacjonarnie w następujących terminach:

Najbliższe konsultacje odbędą się: 27.01.2023 r., godz. 08.30-09.15; 11.00-11.15 oraz 13.00-13.30.

 

II. Dla Państwa studiujących niestacjonarnie w następujących terminach:

- 27. 11. 2022 r., godz. 10.20-11.20;

- 03. 12. 2022 r., godz. 17.30-18.30;

- 21.01. 2023 r., godz. 11.55-12.55.

 

Konsultacje odbywają się we wskazanych powyżej dniach i terminach:

- stacjonarnie w s. 4051;

- telefonicznie: (58) 523 29 24;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.lasak@ug.edu.pl.

dr Magdalena Łągiewska

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

 

czwartek godz. 9:30-11:00

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu Skype'a (https://join.skype.com/invite/mDIEgg7VFQ3S).

 

Najbliższe konsultacje odbędą się 7 lutego 2023 r. w godz. 12:00-13:30 zamiast 9 lutego 2023 r. 

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje:

środa godz. 8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00-17.30 w gabinecie 4031 oraz w MS Teams.

W okresie sesji egzaminacyjnej konsultacje odbędą się w dniu 3.2.2023 (piątek) o godz. 13.00 oraz w dniu 9.2.2023 (czwartek) o godz. 11.00.

We wszystkich sprawach, a zwłaszcza pilnych, można napisać do mnie maila na adres: maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl lub wiadomość w portalu studenta.

Poniżej link do konsultacji w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyYTQ5ZjEtMzdlZ...

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje:

wtorek 13:00-14:30 (gab. 4034)

Uwaga! Konsultacje z wtorku 31 stycznia 2023 są przeniesione na poniedziałek 30 stycznia 2023 na godz. 12h30-14:00.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Office hours: 

Tuesday 13h00-14h30 (office no 4034)

Pleasse note! There will be no office hours on Tuesday, January 31, 2023.
Instead the next office hours will take place on Tuesday, January 30, 2023 at 12h30. 

mgr Dawid Marko

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w:

poniedziałki, w godz. 17:00 – 18:30.


UWAGA: Konsultacje w dniu 06.02.2023 r. odbędą się wyjątkowo wyłącznie zdalnie (via email/Skype).


Konsultacje odbywają się hybrydowo, tj. zarówno on-line, jak i stacjonarnie. W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa nie tylko w pokoju nr 2072, ale także pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

1. Na każde konsultacje obowiązują indywidualne zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. W celu zapisania się na konsultacje należy dokonać rezerwacji pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/mgrDawidMarko@prac.ug.edu.pl/...
3. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę konsultacji oraz podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (utworzony dla Państwa w domenie „studms.ug.edu.pl”). 
4. Podczas dokonywania rezerwacji, w polu „Uwagi”, należy oznaczyć formę uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarna albo zdalna), podać oznaczenie grupy zajęciowej (np. PS201, C&CJS202, KZ204) oraz hasłowo (zwięźle!) zgłosić kwestie, które będą przedmiotem konsultacji (np. poprawa wejściówki nr 2, zaliczenie materiału w związku z nieobecnością w dniu (…), rozwianie wątpliwości powziętych w toku nauki a dotyczących (…) etc. – pewien poziom precyzji jest wskazany, ale też bez przesady :).
5. System potwierdzi rezerwację oraz przypomni Państwu o terminie konsultacji 24 godziny przed nadejściem terminu (wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres).
6. Każdy z Państwa może samodzielnie zarządzać swoją rezerwacją (anulować, zmienić termin etc.). Umożliwia to stosowny link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  
7. W razie zainteresowania z Państwa strony, konsultacje mogą odbyć się w grupach (np. kilka osób wspólnie uzgadnia datę i przedmiot spotkania). Wówczas w treści rezerwacji należy powołać się na treść zawartego porozumienia oraz oznaczyć – poprzez wskazanie imion i nazwisk – wszystkich „współsprawców”. Wystarczy dokonanie jednej rezerwacji. 
8. Jeżeli zabraknie dostępnych do zarezerwowania terminów, a Państwa sprawa ma pilny charakter – proszę o wiadomość e-mail. 

mgr Joanna Marszałek

nieobecność

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje:

poniedziałek 11.30-13.00

z uwagi na wyjazd służbowy w terminie 20.02 - 2.03 dodatkowy termin konsulacji:

8 lutego w godz. 17.00-19.00

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Konsultacje :

środa godz. 12:15-13:45 oraz w ostatnią środę miesiąca dodatkowo od godz. 17:00-17:45

W dniu 18.01 konsultacje odbędą się w godzinach 13:15 - 14:45

W dniu 4 stycznia 2023 r. konsultacje odbędą się on-line na platformie MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU1MzI1MmEtMDA0Z...

dr Dawid Michalski

Konsultacje: środa, godz. 17-18:30

dr Maciej Mikliński

Uwaga!

Szanowni Państwo,

wobec wprowadzonej komunikatem Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 grudnia 2022  oranizacji zajęć w okresie świąteczno-noworocznym, biorąc pod uwagę zdalną formę zajęć do dnia 8 stycznia 2023, pragnę poinformować, że moje konsultacje wyznaczone na dzień  7 stycznia 2023 g 8.30-10.00 odbędą sie w trybie zdalnym na platformie ms teams. Link do konsultacji podany jest w informacjach dla studentów.

Łączę wyrazy szacunku

dr Maciej Mikliński

 

Konsultacje dra Macieja Miklińskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 odbędą się:

9.10.2022r. w godzinach 13.30-15.00 pokój 2006

13.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

20.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

27.10.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

5.11.2022r. w godzinach 10.30-12.00 pokój 2006

10.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

17.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

24.11.2022r. w godzinach 11.15-12.45 pokój 2006

3.12.2022r. w godzinach 12.30-14.00 pokój 2006

6.12.2022r. w godzinach 14.30-16.00 pokój 2006

13.12.2022r. w godzinach 14.30-16.00 pokój 2006

21.12.2022r. w godzinach 15.00-16.30 pokój 2006

7.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

12.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

22.01.2023r. w godzinach 9.30-11.00 pokój 2006

26.01.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

02.02.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

09.02.2023r. w godzinach 8.30-10.00 pokój 2006

 

dr Michał Miłosz

Konsultacje dra Michała Miłosza odbywają się w środy między 9:30 – 11:00.

W dniu 25 stycznia konsultacje nie odbywają się.

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w styczniu odbędą się w dniu 15.01 w godzinach 14:00-15:00.

Konsultacje w okresie sesji egzaminacyjnej odbędą się: 2 lutego w godz. 18:00-19:30 oraz 8 lutego w godz. 9:00-10:30.

W godzinach konsultacji można komunikować się także telefonicznie. Po uprzednim uzgodnieniu (mailowym lub telefonicznym)  możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams - zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi.

dr Szymon Paweł Moś

Dr Szymon Paweł Moś

Konsultacje w styczniu 2023: 

05.01.2022 - 09:00-10:30 (zdalnie)

14.01.2022 - 09:00-10:30

21.01.2022 - 10:30-12:00

24.01.2022 - 07:00-08:30

 

Z uwagi na okres zaliczeniowy proszę o wcześniejsze umawianie spotkania poprzez e-mail.

 

 

 

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

konsultacje: wtorek 10.00-11.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

Konsultacje w sem. zimowym 2022/2023 (od stycznia 2023 r.):

Wtorki: 03.01 od 12:45 do 14:15; 10.01, 17.01 i 24.01 w godz. 13:30 - 15:00

oraz poniedziałki 30.01, 06.02 i 13.02 godz. 8:30 - 10:00.

 

Konsultacje w sem. letnim 2022/2023:

czwartki 17:15 - 18:45 

mgr Aneta Nadolska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022 r. godz. 16.00-16.45
12.08.2022 r. godz. 9.00- 9.45

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

rok akademicki 2022/2023

URLOP

 

 

 

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2021-2022 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Małgorzata Niedzwiecka

poniedziałki: 15:00-16:30, a w każdy ostatni poniedziałek miesiąca: 16:15-17:45.

UWAGA:

Najbliższe konsultacje odbędą się 9 lutego, 11:00-12:30.

 

 

dr Wioletta Niemiec

Konsultacje:

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego pokój 2074

i równolegle na SKYPE adres: W.M. Niemiec  live:.cid.ec1c840adc56bb

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23

poniedziałek od 12.45- 14.15

Dla studiów niestacjonarnych:

27.11.2022 r., godz. 14.00-15.00,

10.12.2022 r. ,godz.13.50-14.50,

14.01.2022 r., godz.  15.00-16.00.

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 17.30-19.00

Konsultacje w trybie stacjonarnym

poprzez aplikacje MS TEAMS (po ugodnieniu mailowym maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhOWQ2MTctMTEyY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

Konsultacje:

UWAGA: Konsultacje w dniu 30.01.2023 r. zostają przełożone na dzień 3.2.2023 r. godz. 9:00-10:30. Istnieje możłiwość konsultacji online.

Każdy poniedziałek od godziny 09:30 do godziny 11:00

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

 • 24.10.2022 r. godz. 17:00-18:30
 • 13.11.2022 r. godz. 09:00-10:30
 • 11.12.2022 r. godz. 15:00 - 16:30 
 • 22.01.2023 r. godz. 14:00-15:30 - uwaga konsultacje zostają przełożone na godzinę 13:00-14:30
dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

Moje konsultacje w semestrze zimowym odbywać będą się w następujących terminach:

Wrzesień

w środę 7 września, godz. 9:00-10:30,

w poniedziałek 12 września, godz. 15:30-17:00,

w czwartek 22 września, godz. 14:00-15:30,

w piątek 30 września, godz. 17:00-18:30.

Październik

w środy 5, 12 i 26 października, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 22 października w godzinach 13:40-14:10 oraz 16:40-17:40.

Listopad

w środy 2, 9, 23 i 30 listopada, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 19 listopada, godz. 13:30-15:00.

Grudzień

w środy 14 i 21 grudnia, godz. 9:00-10:30,

w sobotę 10 grudnia, godz. 12:30-14:00.

Styczeń

w środy 4, 11 stycznia, godz. 9:00-10:30,

w niedzielę 15 stycznia, godz. 15:00-16:30,

w czwartek 26 stycznia, godz. 9:00-10:30 (uwaga, zmiana ze środy 25 stycznia!)

Zapraszam na rozmowę w sali 2006 lub poprzez wiadomości prywatne/rozmowę w MS Teams - wedle wyboru.

 

Luty 2023 (zimowa sesja egzaminacyjna)

Piątek, 3 lutego, godz. 17:30-18:00

Sobota, 4 lutego, godz. 9:00-10:00

Środa, 8 lutego, godz. 18:00-19:00 (tylko MS Teams)

Wtorek, 14 lutego, godz. 18:00-19:00 (tylko MS Teams)

 

 

mgr Izabela Oleksy-Piesik

 

Konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik w styczniu i lutym 2023:

 

7.01.2023 (sobota) – w godz.: 15:00-16:30;

14.01.2023 (sobota) – w godz.: 12:50-14:20;

22.01.2023 (niedziela) – w godz.: 8:45-10:15;

25.01.2023 (środa) – w godz.: 18:15-19:45;

30.01.2023 (poniedziałek)- w godz.: 10:00-11:30;

07.02.2023 (wtorek) w godz.: 9:30-11:00.

stacjonarnie: pokój 3021;

on line poprzez MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL119zwV83pehqP7Erxd1A_qRF...

dr Przemysław Panfil

Najbliższe konsultacje:

29.01.2023 (niedziela) godz. 13.00-14.00

31.01.2023 (wtorek) godz. 11.00-12.00

06.02.2023 (poniedziałek) godz. 17.00-18.30

 

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEzYTNhMjYtMTA3Y...

dr Paweł Petasz

Urlop naukowy do 30.09.2023

dr Anna Podolska

 

Najbliższe konsultacje odbędą się w poniedziałek 06.02.2023 r., godz. 9.00-10.30. Konsultacje w środę są odwołane.

 

 

 

 

 

 

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje:   wtorek 15:00-16:30 

W dniu 24.01. konsultacje odbędą się za pośrenictwem WhatsApp.

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w pokoju 3058 i   poprzez kontakt telefoniczny pod nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl lub telefonicznie 602 219 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

Czwartek 15:00 - 17:00

 

Konsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej:

31.01.2023 (wtorek) r. godz. 14:00-16:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje :

piątek godz. 9.00 - 10.30

 

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

Konsultacje:  piątki godz. 17.00-18.30 

W dniach 10 i 17 lutego konsultacje odbywają się zdalnie za pośrednictwem MS Teams po wczesniejszym skontaktowaniu sie mailowym  piotr.rogozinski@prawo.ug.edu.pl

 

Konsultacje stacjonarne i za pośrednictwem MS Teams (Kod do konsultacji na MS Teams: fpsqln4)

 

 

 

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

Konsultacje wsesji zimowej

 

31.01 [wt] - godz. 16:30 - 18:00

06.02 [pon] - godz. 15:00 - 16:30

 

 

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3027)

 

 

 

Konsultacje w  okresie wakacyjnym:

18 lipca 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.15-11.15

[UWAGA: ponieważ wcześniej jako termin konsultacji w sierpniu podana była data 31 sierpnia 2022 r. (środa) godz. 11.00-12.00, uprzejmie informuję, że jest możliwe uwówienie się na konsultacje również w tym terminie - w takiej sytuacji proszę o uprzedni kontakt mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl ]

 

 

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje dla studentów stacjonarnych:

30.01.2023 - godz. 11.00-12.30

8.02.2023 - godz. 11.00-12.30

pozynając od 20.02.2023 r. - poniedizałki - 13.00-14.30

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

15.04.2023 r. g. 12.30-13.30

13.05.2023 r.. g. 15.00-16.00

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej  (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji zdalnych z użyciem poczty elektronicznej.

 

dr Tomasz Snarski

Konsultacje : Poniedziałek, godz. 11.15-12.00 oraz Wtorek, godz. 19.00-19.45

Konsultacje w dniu 8 listopada (wtorek nie odbędą się). Zostaną odrobione w poniedziałek 7 listopada o godz. 19.00-19.45.

odbywają sie stacjonarnie i za posrdnictwem SKYPE.

Konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: środa 08.30-10.00

Link do spotkania podczas konsultacji on line na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:nsjRmi7oID9pBdhb-ohyznkjmqM...

Konsultacje dr Tomasza Sowińskiego w dniu 08.02.2023. zostają PRZENIESIONE o  1 dzień wcześniej, czyli na 07.02.2023. wtorek.

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywją się we wtorki w godz. 16.30-18.00

W tygodniu od 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. konsultacje wyjątkowo odbędą się 16.12.2022 r. (piątek) w godz. 17.00-18.30. 

odbywają się stacjonarnie i za pośrednictwem MS Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74QO3LXcDxhfAdw6pDwxfZridmuZb...

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałek, godz. 10.00-11.30

konsultacje w dn. 13 lutego br. są odwołane

w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje :

poniedziałek godz. 10.30 - 12.00

Konsultacje w dniu 6.02. 2023 r. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego                                                                                                                           

dr hab. Paweł Sut

Dr hab. Paweł Sut

konsultacje: środa 11.30-13.00

W dniu 18.01.2023 konsultacje zostały odwołane.

(stacjonarnie w pokoju 3033 oraz poprzez aplikację MS Teams - link poniżej) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0ZWZmMmItOTgyO...

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje we wrześniu: poniedziałki godz. 18.00 - 19.30.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

29.07.2022r. godz. 13:00-14.00

26.08.2022r. godz.  17:00-18.00

 

Konsultacje odbywają się stacjonarnie i  za pośrednictwem SKYPE.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

 

Konsultacje w czwartki godz. 12:00-13:00, sala 4033

 

Terminy konsultacji podczas sesji i ferii:

30.01. (poniedziałek) godz. 9:00-10:00

9.02. (czwartek) godz. 9:30-10:30

16.02. (czwartek) godz. 9:30 - 10:30

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Konsultacje w formie zdalnej w czwartki w godzinach 17.00-18.30

 

Proszę o uprzedni kontakt mailowy w celu przekazania linka (ewelina.szatkowska@prawo.ug.edu.pl). 

dr hab. Jakub Szlachetko

Dr hab. Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- poniedziałki, 9.15-11.00.

UWAGA!!! Konsultacje z dnia 30 stycznia 2023 r. odbędą się w godz. 8.15-10.00! 

dr Katarzyna Szlachetko

Wtorki godz. 11:15-12:45.

Konsultacje dla Studentów niestacjonarnych:
23.10 (godz. 10:35-12:05), 27.11 (godz. 9:45-11:15), 17.12 (godz. 15:10-16:40), 21.01 (godz. 9:45-11:15).

Uwaga. Konsultacje wtorkowe nie odbywają się w  tygodniu, w którym są wyznaczone konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych.

Uwaga. Zmiana terminu konsultacji

Konsultacje zaplanowane w dniu 31 stycznia br. odbędą się w godz. 8:30-10:00.

Konsultacje w lutym:

10 lutego w godz. 8:30-10:00
13 lutego
w godz. 8:30-10:00

Konsultacje w semestrze letnim:

czwartki w godz. 14:30-16:00

 

 

 

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

Wtorki, w godzinach 16.30 - 18.

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

środa, godz. 11.15- 13.00

czwartek, godz. 9.15-10.00

 

dla studentów niestacjonarnych: 

30.10.2022 - 12:50-14:20

19.11.2022 - 14:15-15:45

17.12.2022 - 14:15-15:45

15:01.2023 - 13:45-15:15

 

mgr Aleksandra Szydzik

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Konsultacje odbywają się naprzemiennie: 

 • w poniedziałki | godz. 10:00 – 11:30 (1 tydzień), 
 • w środy | godz. 19:00 – 20:30 (2 tydzień).   

Dla ułatwienia, wskazuję poniżej dokładne terminy konsultacji do końca semestru zimowego: 

 • 04.01.2022 r. (środa) | godz. 19:00 - 20:30 --> WYŁĄCZNIE ONLINE
 • 09.01.2022 r. (poniedziałek) | godz. 10:00 - 11:30
 • 18.01.2022 r. (środa) | godz. 19:00 - 20:30
 • 23.01.2022 r. (poniedziałek) | godz. 8:30 - 10:00 
 • 01.02.2022 r. (środa) | godz. 19:00 - 20:30 --> PRZENIESIONE na 30.01.2023 r. (poniedziałek) | godz. 17:30 - 19:00 | sala 4021
 • 06.02.2022 r. (poniedziałek) | godz. 10:00 - 11:30

Konsultacje odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line (za pośrednictwem MS Teams).

W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach w formie on-line, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na mój adres e-mail: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji.

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje w okresie sesji odbędą się 8 lutego w godz. 12.00 - 13.30.

 

 

dr Olga Śniadach


Rozkład konsultacji w czasie sesji:

wtorek 31 stycznia godz. 16.30-17.30

poniedziałek 6 luty 12- 13

 

 

 

 

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje: w semestrze zimowym poniedziałek 12:00-13:30.

 

Kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje rok akademicki 2022/2023:

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych p.4015:

9 października od 11:15 do 12:00

26 listopada od 14:15 do 15:00

11 grudnia od 11:00 do 12:00

14 stycznia od 10.30 do 11.15

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych p.4015:

w czwartek od 14:00 do 15.30

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

W dniu 09.01.2023 konsultacje zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w zasadniczo w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 13:15-14:45

(linki do konsultacji poniedziłkowych w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

UWAGA! W związku z wyjazdem służbowym w dniach 22-28.01.2023 r. konsultacje z dnia 23.01. br. zostają przesunięte na dzień 21.1. br. godz. 9:00-10:45.

W weekend konsultacje odbywają się w sali 3021 w następujących dniach i godzinach:

22 października br. godz. 11:15-12:45

19 listopada br. godz. 15:50 - 17:20

17 grudnia br. godz. 15:00-16:30

(linki do konsultacji weekendowych w MsTeams dostępne na Portalu Studenta).

WAŻNE: W sesji egzaminacyjnej semestru zimowego konsultacje odbywają się w następujących dniach i godzinach:
29.01.2023 r. godz. 12:00-13:30
30.01.2023 r. godz. 12:00-13:30

UWAGA!

Jeśli konsultacje odbywają się w weekend poprzedzający poniedziałkowy dyżur, w poniedziałek konsultacje są odwołane

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

W okresie sesji zimowej konsultacje odbędą się we wtorek 31 stycznia w godz. 10.30-12.00 oraz w poniedziałek 6 lutego w godz. 11.00-12.30.

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

 

Konsultacje:  poniedziałek  godz. 17:00-18:30

Konsultacje z dnia 23.01.2023 r. zostają przełożone na środę 18.01 na godz. 14:00. 

Konsultacje odbywają się w pokoju 3078, a także poprzez aplikację MS Teams.

 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje:

poniedziałek godz. 19.00 - 20.30

w trakcie sesji ziomowej:

31.01.23 (wtorek) godz. 17.30-19.00

06.02.23 (poniedziałek) godz. 10.00-11.30

 

 

 

 

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej:

25.01 (czwartek): 10.00-12.00

01.02 (cwartek): 10.00-12.00

08.02 (czwartek): 10.00-12.00

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 

październik: 30.10; 10.00-12.00

listopad: 20.10; 13.00-15.00

grudzień: 18.12; 16.00-18.00

styczeń: 15.01; 11.15-13.15

luty: 11.02; 9.00-11.00

 

 

mgr Paulina Waszkiewicz

Wtorek godz. 19:00-20:30

Stacjonarnie oraz online za pomocą MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKGR2uefUENQecIcGAjsRkir4g...

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje w sem. zimowym 2022/23 - wtorki od godz. 9:45 do 11:15.

Ponadto zapraszam do kontaktu pod nr tel. 504 159 491, za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Dominika Wetoszka

Konsultacje: 

 

Konsultacje zaplanowane na dzień 9.02 odbędą się w formie zdalnej w godzinach 15.00-16.30

link do konsultacji https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOJv6_c0IWG_QhUq52PaRmOKJm7bx35aW...

W tygodniu 13 - 19 lutego ze względu na przerwę semestralną konsultacje nie odbędą się.

W semestrze letnim konsultacje będą odbywać się we wtorki:

21.02; 28.02 w godzinach 14.30-16.00

6.03-22.03 - urlop

28.03; 4.04; 18.04; 25.04; 9.05 - g. 14.00-15.30

16.06; 23.05; 30.05 - g. 12.30-14.00

6.06; 13.06 - g. 17.00-18.30

dr Małgorzata Węgrzak

Dr Małgorzata Węgrzak

Nieobecność- do 21.11.2022

 

Po 21.11.2022

Stacjonarnie.Proszę o uprzedni kontakt mailowy : malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG   

koordynator ERASMUS

Ostatnie konsultacje w semestrze zimowym dr hab. Tomasza Widłaka, prof. UG odbędą się w poniedziałek 06.02.2023 r. w godz. 9.30-11.00.

 

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

ulop naukowy do dnia 30.09.2023 r.

 

 

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

poniedziałek godz. 17.15-18.45, sala 4039 oraz online na portalu MS Teams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzN...

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Dr hab. Wojciech R. Wiewiórowski

 

URLOP BEZPŁATNY

 

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

SEMESTR ZIMOWY (2022/23)

ŚRODA, godz. 13:30-15:00

gabinet: 3029 (II piętro)

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

UWAGA!

Konsultacje w dniu 27 stycznia odbędą się wyjątkowo w godzinach 11.30-13.

Konsultacje:

piątki godz. 8-9.30

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym oraz poprzez aplikację Skype. Możliwy jest też kontakt mailowy.

live:.cid.fc268e2f26640239

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

dr hab. Maciej Wojciechowski

Dr hab. Maciej Wojciechowski

konsultacje: czwartek 10.30-12.00 (Konsultacje z czwartku 9 lutego są przeniesione na 7 lutego na godz. 13;00, a konsultacje z 16.02 są przeniesione na 17.02 na godz. 12:00)

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.30

Konsultacje w trybie stacjonarnym i poprzez aplikacje MS TEAMS

Proszę po prostu logować się na swoje studenckie konto i dzwonić. 

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

Dr Hanna Wolska

Konsultacje:

poniedziałek godz. 10.00-11:30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

11 luty 2023 r. godzina 10:00-11:30 

4 marca 2023 r. godzina 10:00-11:30

2 kwietnia 2023 r. godzina 10:00-11:30

13 maja 2023 r. godzina 11:10-12:30

25 czerwca 2023 r. godzina 10:00-11:30

Uwaga: Konsultacje w poniedziałki nie odbywają się w  tygodniu, w którym są wyznaczone konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

3 lipca 2023 r. godzina 10:00-11:00

1 sierpnia 2023 r. godzina 10:00-11:00

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Konsultacje w bieżącym semestrze zimowym:

 piątki godz. 15.00 - 16.30.

(zdalnie: https://join.skype.com/invite/lOar6pMrWKsi)

 

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Konsultacje: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się stacjonanrnie i  za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

 

 

 

INFORMACJA DLA OSOB ZDAJACYCH EGZAMIN Z ANGLO AMERICAN LAW

NA C&CJS2 - 4 semestr 

TERMIN ODDANIA PRACY 4 LIPCA 2022 R. 

 

ESSAY TOPICS TO BE CHOSEN

 

 1. Describe the impact of the precedents  R v Dudley and Stephens ([1884] 14 QBD 273 DC) and Re A (conjoined twins) case ([2001] 2 WLR 480) on the substantive criminal law of England and Wales in the context of the admissibility of  necessity defense as a circumstance excluding criminal liability.
 2. Describe the concept of indirect intention as a form of mens rea in the criminal law of England and Wales (R v Woollin [1999] AC 82) and explain the difference between this concept and dolus eventualis- that is the form of intent as regulated by the Polish Penal Code. 
 3. Describe the difference between the two forms mens rea distinguished in the American and English criminal law: recklessness and negligence and provide an example of a case involving each of these. 
 4. Describe the Crown Prosecutor Service in UK.
 5. Describe the Magistrate’s Court.
 6. Describe the Crown Court.
 7. Describe the procedure Stop and Search.
 8. Describe the Indictment.
 9. Describe plea bargaining in UK.
 10. Describe the fundamental rules of law of evidence in UK.
 11. Describe „Charging a suspect at the police station” in UK.
 12. Describe Summary trial (rozprawa przed magistrate’s court)
 13. Describe the Sentencing as phase of trial.
 14. Choose an essay topic on your own and present it using self-identified sources of knowledge (i.e. articles, books, websites)

 

Materials:

 1. J. Sprack, A practical approach to criminal procedure, Oxford 2020

2.S.Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020, s. 95-106.

3.K. Girdwoyń-H. Gajewska-Kraczkowska, System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Dział VI, Angielski proces karny, Warszawa 2014.

dr Adrian Wrocławski

Konsultacje: wtorki od 17.00 do 18.30

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM4OGJjNmUtMzkwN...

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

W roku akademickim 2022/2023 - przebywam na urlopie. 

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Członek - korespondent PAN i PAU

konsultacje: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się mailowym:

jerzy.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Urlop do 31.12.2022

Proszę o kontakt z Sekretariatem Katedry.

 

 

dr Kaja Zaleska-Korziuk

 

Konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w środy w godz. 18:00-19:30.  Studenci wybierający się na konsultacje proszeni są o przesłanie informacji o planowanej godzinie wizyty na adres: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl (pozwala to uniknąć ewentualnych kolejek). 

UWAGA ! Konsultacje dr Kai Zaleskiej-Korziuk z dnia 25.01.2023 zostają przełożone na 26.01.2023 (czwartek) godz. 18:00-19;30 --> jestem w sali 4057

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje:

czwartek 16.00-17.30

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiYWY2ZmMtNDFjY...

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki w godzinach: 9.00-10.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

konsultacje: piątek 12.00-13.30

w każdy pierwszy piątek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

Konsultacje w trybie stacjonarnym i on-line przy użyciu 

Skype (live:.cid.7133c0603944948b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Maciej Zejda

Konsultacje:

czwartek godz. 18:00-19:30

UWAGA! Konsultacje dr M.Zejda w dn. 22/12/2022 zostają odwołane. 

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 13.00 - 14.30

Konsultacje w dniu 17 października się nie odbędą z powodu wyjazdu służbowego!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

 

Urlop w semestrze letnim 2021-2022.

 

 

Terminy konsultacji:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

środa godz. 8.00-9.30 (online)

 

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via MS Teams lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl).